Eissmann Automotive Slovensko s. r. o.

Historický názov:
  • Eissmann Automotive Slovensko, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eissmann Automotive Slovensko s. r. o.
Sídlo:
Lesná 880/1
90851 Holíč
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/12012/T
Od 17.4.2000, posledná zmena 28.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Claus Rudolf
  • Ing. Peter Čirka
IČO:
36237035
DIČ:
2020185805

IČ DPH:

SK7020000537
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
15 036 846 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Eissmann Automotive Deutschland GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Eissmann Automotive Slovensko s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 566 967 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 014 061 EUR poklesol medziročne o 141 764 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,35%.

Absolútne ukazovatele

49 796 164 €

16,7 %

9 447 042 €

-17,8 %

26 466 879 €

-1,4 %

8 622 133 €

13,3 %

-3 985 786 €

22,0 %

Relatívne ukazovatele

19.86 %

-7,4 %

1.43

-0,4

3.83 %

-0,5 %

67.42 %

-4,2 %

0.55

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 737 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 566 230 € 12,7 %
Zmena stavu zásob 247 308 € %

Aktivácia 27 397 € 3,6 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 021 289 € 26,2 %
Služby 6 341 930 € 21,7 %
Pridaná hodnota 9 447 042 € -17,8 %
Osobné náklady 6 605 215 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 385 998 € -0,6 %
Opravné položky 56 582 € 47,8 %
Ostatné výnosy 1 631 666 € %

Iné prevádzkové náklady 731 850 € %

Zisk z predaja majetku -431 126 € 75,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 899 348 € -14,9 %
HV z finančnej činnosti -481 073 € 36,9 %
z toho Nákladové úroky 469 292 € -38,3 %
HV pred zdanením 1 418 275 € -3,5 %
Daň 404 214 € 28,8 %
HV po zdanení 1 014 061 € -12,3 %
EBITDA 3 716 472 € -31,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 466 879 € -1,4 %
 
Neobežný majetok 14 196 630 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 879 806 € -7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 575 874 € 96,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 740 950 € 0,0 %
 
Obežný majetok 12 138 829 € -3,1 %
Zásoby 3 365 472 € 59,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 769 970 € -12,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 387 € -98,3 %
 
Časové rozlíšenie 131 420 € -2,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 466 879 € -1,4 %
 
Vlastné imanie
8 622 133 € 13,3 %
Základné imanie 15 036 846 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 523 148 € 0,0 %
HV minulých rokov -22 951 922 € 4,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 014 061 € -12,3 %
 
Záväzky 17 844 746 € -7,3 %
Dlhodobé záväzky 18 271 € %

Krátkodobé záväzky 14 261 856 € -19,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 994 179 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 570 440 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?