HÍLEK a spol., a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HÍLEK a spol., a.s.
Sídlo:
Vajanského 24
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10170/T
Od 4.10.2000, posledná zmena 13.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Benedikt Lučan
  • Ing. Jana Lőfflerová
  • Ing. Jozef Hílek
  • Ivona Junková
  • JUDr. Jaroslav Hílek
  • Marián Hercegh
IČO:
36239542
DIČ:
2020188280

IČ DPH:

SK2020188280
Podľa §4, registrovaný od 4.10.2000
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
3 067 280 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma HÍLEK a spol., a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 011 297 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 695 161 EUR vzrástol medziročne o 553 063 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,28% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 708 725 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 798 999 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 40,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,21%.

Absolútne ukazovatele

47 434 888 €

11,9 %

4 730 541 €

20,3 %

23 647 390 €

14,5 %

6 846 732 €

9,1 %

-2 811 302 €

-11,5 %

Relatívne ukazovatele

11.26 %

1,3 %

1.34

0,1

2.94 %

2,2 %

71.05 %

1,4 %

0.26

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 708 725 € 9,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 302 572 € -11,3 %
Zmena stavu zásob 116 643 € %

Aktivácia 40 605 € 88,1 %
Náklady na predaj tovaru 32 909 726 € 7,7 %
Náklady na materiál, energie 2 857 944 € 22,7 %
Služby 1 670 334 € -40,2 %
Pridaná hodnota 4 730 541 € 20,3 %
Osobné náklady 3 532 803 € 14,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 789 538 € 4,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 136 392 € 162,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 702 063 € 132,2 %
Zisk z predaja majetku 217 433 € -17,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 059 962 € 183,1 %
HV z finančnej činnosti -206 217 € -1,2 %
z toho Nákladové úroky 167 100 € 9,4 %
HV pred zdanením 853 745 € %

Daň 158 584 € %

HV po zdanení 695 161 € %

EBITDA 1 632 067 € 87,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 647 390 € 14,5 %
 
Neobežný majetok 12 807 655 € -6,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 727 432 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 012 € -16,0 %
Dlhodobý finančný majetok 62 211 € 3,6 %
 
Obežný majetok 10 827 185 € 55,4 %
Zásoby 7 339 584 € 53,8 %
Dlhodobé pohľadávky 200 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 462 933 € 60,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 468 € -28,2 %
 
Časové rozlíšenie 12 550 € -50,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 647 390 € 14,5 %
 
Vlastné imanie
6 846 732 € 9,1 %
Základné imanie 3 067 280 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 572 368 € 3,5 %
HV minulých rokov 2 511 923 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 695 161 € %

 
Záväzky 16 787 680 € 17,0 %
Dlhodobé záväzky 41 626 € -28,8 %
Krátkodobé záväzky 9 097 528 € 78,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 210 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 047 621 € -36,2 %
Bankové úvery krátkodobé 4 330 331 € -1,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 60 574 € 132,9 %
 
Časové rozlíšenie 12 978 € -51,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?