Autoprofit, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Autoprofit, s.r.o.
Sídlo:
Šaľská 743/2
92401 Galanta
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/12327/T
Od 27.10.2000, posledná zmena 19.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Vrbovský
  • Mgr. Milada Adámek Kováčová
IČO:
36239763
DIČ:
2020193978

IČ DPH:

SK2020193978
Podľa §4, registrovaný od 6.3.2001
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Peter Vrbovský (80,0%)
  • Mgr. Milada Adámek Kováčová (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Autoprofit, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 308 237 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 13,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 732 257 EUR vzrástol medziročne o 134 191 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,62% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 916 144 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 206 713 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,17%.

Absolútne ukazovatele

35 220 112 €

-11,4 %

2 090 578 €

14,3 %

12 944 953 €

29,6 %

5 329 473 €

17,4 %

1 037 023 €

101,8 %

Relatívne ukazovatele

6.28 %

1,5 %

1.74

0,0

5.66 %

-0,3 %

58.83 %

4,3 %

0.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 916 144 € -13,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 392 093 € 14,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 709 431 € -17,3 %
Náklady na materiál, energie 2 560 316 € 17,1 %
Služby 1 947 912 € -1,3 %
Pridaná hodnota 2 090 578 € 14,3 %
Osobné náklady 1 198 702 € 12,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 284 576 € 20,1 %
Opravné položky 12 164 € 66,5 %
Ostatné výnosy 182 406 € -16,8 %
Iné prevádzkové náklady 124 285 € 11,2 %
Zisk z predaja majetku 239 600 € 115,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 892 857 € 21,5 %
HV z finančnej činnosti 29 519 € %

z toho Nákladové úroky 10 322 € 2,0 %
HV pred zdanením 922 376 € 26,4 %
Daň 190 119 € 44,1 %
HV po zdanení 732 257 € 22,4 %
EBITDA 937 833 € 8,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 944 953 € 29,6 %
 
Neobežný majetok 5 287 079 € 2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 895 475 € 9,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 287 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 4 390 317 € 1,7 %
 
Obežný majetok 7 624 396 € 57,5 %
Zásoby 4 605 422 € 68,1 %
Dlhodobé pohľadávky 50 535 € %

Krátkodobé pohľadávky 1 173 224 € 6,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 795 215 € 80,0 %
 
Časové rozlíšenie 33 478 € 186,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 944 953 € 29,6 %
 
Vlastné imanie
5 329 473 € 17,4 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 219 332 € 5,0 %
HV minulých rokov 3 344 684 € 21,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 732 257 € 22,4 %
 
Záväzky 7 615 480 € 39,8 %
Dlhodobé záväzky 382 709 € -16,3 %
Krátkodobé záväzky 6 570 316 € 51,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 662 455 € 1,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?