Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Historický názov:
  • Farma VM, a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
Sídlo:
Nový Dvor
93201 Veľký Meder
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10177/T
Od 19.12.2000, posledná zmena 5.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tünde Somogyi
  • Mgr. Andrea Németh
  • Nicolai Wowk Jepsen
  • Erik Jantzen
IČO:
36240729
DIČ:
2020199973

IČ DPH:

SK2020199973
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2001
SK NACE (RÚZ):
01460 Chov ošípaných
Základné imanie:
9 865 220 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Dan - Slovakia Agrar, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 386 827 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 664 581 EUR vzrástol medziročne o 4 114 099 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,05% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,35%.

Absolútne ukazovatele

54 404 973 €

32,3 %

12 515 055 €

35,8 %

105 049 470 €

16,2 %

43 450 246 €

2,7 %

3 984 109 €

-2,4 %

Relatívne ukazovatele

30.24 %

1,9 %

3.40

0,8

5.39 %

3,7 %

58.64 %

5,5 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 757 € 10,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 377 070 € 27,3 %
Zmena stavu zásob -679 553 € 72,1 %
Aktivácia 1 885 118 € -24,5 %
Náklady na predaj tovaru 9 765 € 12,2 %
Náklady na materiál, energie 23 762 994 € 31,9 %
Služby 6 318 988 € 18,6 %
Pridaná hodnota 12 515 055 € 35,8 %
Osobné náklady 3 682 840 € 4,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 688 716 € 1,6 %
Opravné položky 3 151 € -71,0 %
Ostatné výnosy 5 829 969 € 54,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 156 713 € -1,1 %
Zisk z predaja majetku 451 464 € 48,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 250 658 € 175,9 %
HV z finančnej činnosti -1 113 443 € -15,3 %
z toho Nákladové úroky 1 012 429 € 13,8 %
HV pred zdanením 7 137 215 € 252,6 %
Daň 1 472 634 € 210,8 %
HV po zdanení 5 664 581 € 265,3 %
EBITDA 13 473 500 € 62,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
105 049 470 € 16,2 %
 
Neobežný majetok 78 551 035 € 13,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 78 528 466 € 13,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 698 € 61,8 %
Dlhodobý finančný majetok 16 871 € 1,7 %
 
Obežný majetok 24 996 409 € 27,3 %
Zásoby 19 312 582 € 21,5 %
Dlhodobé pohľadávky 179 € -7,3 %
Krátkodobé pohľadávky 5 622 965 € 60,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 60 683 € -74,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 502 026 € -8,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 105 049 470 € 16,2 %
 
Vlastné imanie
43 450 246 € 2,7 %
Základné imanie 9 865 220 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 674 828 € 0,0 %
HV minulých rokov 25 245 617 € -10,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 664 581 € 265,3 %
 
Záväzky 58 325 649 € 30,8 %
Dlhodobé záväzky 4 570 665 € 51,6 %
Krátkodobé záväzky 9 495 692 € 43,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 34 389 246 € 23,9 %
Bankové úvery krátkodobé 9 744 880 € 37,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 125 166 € 47,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 273 575 € -5,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?