JASPLASTIK-SK spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
Sídlo:
Matúškovo č. 913
92501 Matúškovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/12662/T
Od 9.4.2001, posledná zmena 9.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Árpád Szakács
  • Ing. Milan Macháček
IČO:
36242578
DIČ:
2020194088

IČ DPH:

SK2020194088
Podľa §4, registrovaný od 8.5.2001
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
200 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • JÁSZ-PLASZTIK kft (50,0%)
  • Ing. Árpád Szakács (25,0%)
  • Ing. Milan Macháček (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma JASPLASTIK-SK spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 203 067 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,11%. Dosiahnutá strata je 864 414 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 79,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,0%.

Absolútne ukazovatele

88 189 869 €

0,8 %

14 037 705 €

-15,5 %

42 760 558 €

-9,4 %

5 521 359 €

-24,4 %

-14 812 707 €

-29,4 %

Relatívne ukazovatele

16.87 %

-4,1 %

1.22

-0,1

-2.02 %

-4,2 %

87.09 %

2,6 %

0.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 358 444 € 18,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 844 623 € 2,9 %
Zmena stavu zásob -95 591 € -113,8 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 12 618 139 € 13,3 %
Náklady na materiál, energie 48 302 587 € 10,1 %
Služby 8 149 045 € -0,9 %
Pridaná hodnota 14 037 705 € -15,5 %
Osobné náklady 11 514 130 € -6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 062 881 € 9,7 %
Opravné položky 20 489 € 100,0 %
Ostatné výnosy 1 358 704 € 138,4 %
Iné prevádzkové náklady 337 520 € -29,9 %
Zisk z predaja majetku 21 768 € -95,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -516 843 € -140,5 %
HV z finančnej činnosti -356 715 € -285,0 %
z toho Nákladové úroky 63 499 € 2,1 %
HV pred zdanením -873 558 € -173,8 %
Daň -9 144 € -105,5 %
HV po zdanení -864 414 € -185,1 %
EBITDA 3 524 270 € -20,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 760 558 € -9,4 %
 
Neobežný majetok 20 835 529 € 2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 789 108 € 2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 46 421 € -7,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 388 057 € -12,5 %
Zásoby 4 683 662 € -29,5 %
Dlhodobé pohľadávky 12 588 € 265,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 676 331 € -3,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 476 € -22,8 %
 
Časové rozlíšenie 5 536 972 € -32,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 760 558 € -9,4 %
 
Vlastné imanie
5 521 359 € -24,4 %
Základné imanie 200 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 182 146 € 1,5 %
HV minulých rokov 3 627 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -864 414 € -185,1 %
 
Záväzky 36 673 055 € -6,0 %
Dlhodobé záväzky 213 954 € 36,8 %
Krátkodobé záväzky 33 887 146 € 5,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 271 858 € -56,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 300 097 € -11,1 %
 
Časové rozlíšenie 566 144 € -35,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?