FMC - dialyzačné služby, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FMC - dialyzačné služby, s.r.o.
Sídlo:
Teplická 99
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13062/T
Od 22.10.2001, posledná zmena 1.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Libor Kňazovický
  • Mgr. Filip Takáč
  • PharmDr. Marián Žabka, MPH, MBA
IČO:
36245895
DIČ:
2021626453

IČ DPH:

SK2021626453
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2011
SK NACE (RÚZ):
86220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Základné imanie:
3 730 996 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH (94,8%)
  • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (5,2%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma FMC - dialyzačné služby, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 269 588 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,67%. Dosiahnutá strata 789 762 EUR sa znížila medziročne o 965 194 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,44%.

Absolútne ukazovatele

35 288 094 €

1,6 %

16 503 474 €

5,4 %

15 175 117 €

4,9 %

10 036 438 €

-7,3 %

5 549 836 €

-9,3 %

Relatívne ukazovatele

46.79 %

1,2 %

1.02

0,1

-5.20 %

6,9 %

33.86 %

8,7 %

2.23

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 269 588 € 2,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 14 264 740 € -0,8 %
Služby 4 501 374 € 4,1 %
Pridaná hodnota 16 503 474 € 5,4 %
Osobné náklady 16 244 398 € -2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 184 481 € -0,9 %
Opravné položky 1 242 € -65,4 %
Ostatné výnosy 2 309 € -99,4 %
Iné prevádzkové náklady 59 936 € -70,2 %
Zisk z predaja majetku 4 370 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -979 904 € 51,0 %
HV z finančnej činnosti 7 630 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -972 274 € 51,5 %
Daň -182 512 € 27,2 %
HV po zdanení -789 762 € 55,0 %
EBITDA 200 207 € 124,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 175 117 € 4,9 %
 
Neobežný majetok 5 320 296 € -7,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 659 448 € -9,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 660 848 € 11,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 617 402 € 15,6 %
Zásoby 982 169 € -24,0 %
Dlhodobé pohľadávky 598 711 € 43,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 031 001 € 21,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 521 € -75,9 %
 
Časové rozlíšenie 237 419 € -42,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 175 117 € 4,9 %
 
Vlastné imanie
10 036 438 € -7,3 %
Základné imanie 3 730 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 507 262 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 587 941 € -21,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -789 762 € 55,0 %
 
Záväzky 5 138 679 € 41,3 %
Dlhodobé záväzky 98 529 € 1,3 %
Krátkodobé záväzky 3 706 274 € 69,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 333 876 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?