SAM INDUSTRIES a. s.

Historický názov:
  • SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
  • STROJE A MECHANIZMY, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SAM INDUSTRIES a. s.
Sídlo:
Vlčie hrdlo 5985
82003 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5429/B
Od 7.11.2001, posledná zmena 15.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Bc. Ladislav Molnár
  • Ing. Jozef Magyarics
  • Ing. Tomáš Palacka
  • JUDr. Nora Félová
IČO:
36246093
DIČ:
2020198576

IČ DPH:

SK2020198576
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
25620 Obrábanie
Základné imanie:
3 718 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 24.04.2024 ako riadna.

Firma SAM INDUSTRIES a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 62 289 513 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 521 163 EUR vzrástol medziročne o 2 345 066 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 29,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,84%.

Absolútne ukazovatele

67 088 819 €

-9,0 %

16 735 284 €

26,7 %

53 015 493 €

-5,1 %

31 203 226 €

-3,0 %

17 597 210 €

4,8 %

Relatívne ukazovatele

26.87 %

8,9 %

1.35

0,2

4.76 %

4,4 %

41.14 %

-1,3 %

1.32

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 855 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 62 271 658 € -15,3 %
Zmena stavu zásob 3 221 511 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 8 346 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 25 088 639 € -0,2 %
Služby 23 671 239 € -29,7 %
Pridaná hodnota 16 735 284 € 26,7 %
Osobné náklady 12 359 971 € 2,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 903 092 € -8,5 %
Opravné položky 6 792 € -89,4 %
Ostatné výnosy 692 628 € 10,1 %
Iné prevádzkové náklady 523 450 € 66,5 %
Zisk z predaja majetku -113 145 € -110,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 528 978 € %

HV z finančnej činnosti 468 140 € -32,8 %
z toho Nákladové úroky 273 209 € 225,2 %
HV pred zdanením 2 997 118 € %

Daň 475 955 € %

HV po zdanení 2 521 163 € %

EBITDA 4 544 491 € 203,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 015 493 € -5,1 %
 
Neobežný majetok 19 915 449 € -5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 832 404 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 38 585 € 14,8 %
Dlhodobý finančný majetok 2 044 460 € 7,8 %
 
Obežný majetok 32 716 022 € -5,6 %
Zásoby 12 722 635 € -5,9 %
Dlhodobé pohľadávky 38 390 € -58,4 %
Krátkodobé pohľadávky 15 859 753 € -20,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 095 244 € 253,8 %
 
Časové rozlíšenie 384 022 € 49,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 015 493 € -5,1 %
 
Vlastné imanie
31 203 226 € -3,0 %
Základné imanie 3 718 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 918 356 € 0,1 %
HV minulých rokov 19 045 307 € -14,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 521 163 € %

 
Záväzky 21 329 562 € -6,9 %
Dlhodobé záväzky 1 573 271 € 7,8 %
Krátkodobé záväzky 12 978 935 € -14,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 981 896 € 17,1 %
Bankové úvery krátkodobé 2 002 804 € -0,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 792 656 € 8,1 %
 
Časové rozlíšenie 482 705 € -38,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?