Loading

Emil Krajčík, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Emil Krajčík, s.r.o.
Sídlo:
Dlhá 1424/47
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13103/T
Od 20.11.2001, posledná zmena 25.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Emil Krajčík
IČO:
36246204
DIČ:
2020188588

IČ DPH:

SK2020188588
Podľa §4, registrovaný od 3.12.2001
SK NACE (RÚZ):
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • OVEHM HOLDING SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Emil Krajčík, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 83 585 831 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 312 573 EUR poklesol medziročne o 425 187 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 76 633 988 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 33 258 309 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 43%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,27%.

Absolútne ukazovatele

83 919 280 €

14,8 %

23 968 744 €

18,7 %

58 923 934 €

12,7 %

40 171 040 €

6,1 %

28 262 740 €

9,6 %

Relatívne ukazovatele

28.68 %

0,9 %

1.31

-0,1

3.92 %

-1,3 %

31.83 %

4,2 %

0.76

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 76 633 988 € 14,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 951 843 € 14,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 43 375 679 € 14,6 %
Náklady na materiál, energie 3 026 549 € 33,3 %
Služby 13 194 013 € 6,4 %
Pridaná hodnota 23 968 744 € 18,7 %
Osobné náklady 18 268 262 € 23,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 499 192 € 4,7 %
Opravné položky 49 395 € 3,0 %
Ostatné výnosy 327 343 € -2,4 %
Iné prevádzkové náklady 443 198 € 80,8 %
Zisk z predaja majetku -365 057 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 691 829 € -7,8 %
HV z finančnej činnosti -673 233 € -31,8 %
z toho Nákladové úroky 263 995 € %

HV pred zdanením 3 018 596 € -13,5 %
Daň 706 023 € -6,3 %
HV po zdanení 2 312 573 € -15,5 %
EBITDA 5 556 078 € 1,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 923 934 € 12,7 %
 
Neobežný majetok 11 164 887 € 4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 060 697 € 4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 104 190 € -16,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 45 950 551 € 15,2 %
Zásoby 32 426 891 € 16,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 947 316 € -8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 519 875 € 23,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 056 469 € 2,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 808 496 € 6,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 923 934 € 12,7 %
 
Vlastné imanie
40 171 040 € 6,1 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 37 821 954 € 7,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 312 573 € -15,5 %
 
Záväzky 18 700 466 € 29,7 %
Dlhodobé záväzky 148 429 € -19,8 %
Krátkodobé záväzky 8 496 563 € -20,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 9 000 000 € 200,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 055 474 € 86,4 %
 
Časové rozlíšenie 52 428 € 217,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?