Emil Krajčík, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Emil Krajčík, s.r.o.
Sídlo:
Dlhá 1424/47
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13103/T
Od 20.11.2001, posledná zmena 25.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Emil Krajčík
IČO:
36246204
DIČ:
2020188588

IČ DPH:

SK2020188588
Podľa §4, registrovaný od 3.12.2001
SK NACE (RÚZ):
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • OVEHM HOLDING SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Emil Krajčík, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 776 489 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 737 760 EUR vzrástol medziročne o 927 641 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,19% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 66 688 843 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 28 835 893 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 43%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,37%.

Absolútne ukazovatele

73 129 566 €

10,7 %

20 200 418 €

11,6 %

52 297 803 €

7,4 %

37 858 468 €

7,8 %

25 790 693 €

22,1 %

Relatívne ukazovatele

27.76 %

0,3 %

1.36

0,1

5.23 %

1,5 %

27.61 %

-0,3 %

0.85

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 66 688 843 € 12,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 087 646 € -9,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 852 950 € 8,6 %
Náklady na materiál, energie 2 270 939 € 26,0 %
Služby 12 394 869 € 12,3 %
Pridaná hodnota 20 200 418 € 11,6 %
Osobné náklady 14 819 334 € 6,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 431 518 € 0,3 %
Opravné položky 47 955 € -11,0 %
Ostatné výnosy 335 344 € 17,7 %
Iné prevádzkové náklady 245 140 € 43,8 %
Zisk z predaja majetku -46 951 € -87,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 002 177 € 43,8 %
HV z finančnej činnosti -510 757 € -7,8 %
z toho Nákladové úroky 46 135 € 12,7 %
HV pred zdanením 3 491 420 € 51,2 %
Daň 753 660 € 51,2 %
HV po zdanení 2 737 760 € 51,2 %
EBITDA 5 471 288 € 29,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 297 803 € 7,4 %
 
Neobežný majetok 10 702 392 € -2,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 577 487 € -2,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 124 905 € -3,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 890 901 € 9,9 %
Zásoby 27 893 104 € 10,1 %
Dlhodobé pohľadávky 2 116 670 € -45,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 886 095 € 40,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 995 032 € 34,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 704 510 € 15,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 297 803 € 7,4 %
 
Vlastné imanie
37 858 468 € 7,8 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 35 084 195 € 5,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 737 760 € 51,2 %
 
Záväzky 14 422 836 € 6,3 %
Dlhodobé záväzky 185 159 € -17,5 %
Krátkodobé záväzky 10 671 549 € -1,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 000 000 € 50,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 566 128 € 1,8 %
 
Časové rozlíšenie 16 499 € 108,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?