HUBERT J.E., s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HUBERT J.E., s.r.o.
Sídlo:
Vinárska 137
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13173/T
Od 31.12.2001, posledná zmena 24.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Krúpa
IČO:
36246794
DIČ:
2020192757

IČ DPH:

SK2020192757
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2001
SK NACE (RÚZ):
11020 Výroba hroznového vína
Základné imanie:
670 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Henkell International GmbH (99,5%)
  • Henkell & Sohnlein KG (0,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma HUBERT J.E., s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 956 636 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 921 023 EUR poklesol medziročne o 182 740 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,63% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 45,05%.

Absolútne ukazovatele

31 711 370 €

24,5 %

10 057 478 €

21,8 %

32 663 517 €

10,3 %

23 268 552 €

6,5 %

17 227 064 €

10,5 %

Relatívne ukazovatele

34.73 %

2,5 %

2.71

-0,5

12.00 %

-1,9 %

28.76 %

2,6 %

1.99

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 070 859 € 43,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 885 777 € 10,2 %
Zmena stavu zásob 2 378 507 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 951 826 € 57,9 %
Náklady na materiál, energie 14 104 262 € 32,0 %
Služby 5 251 749 € 16,7 %
Pridaná hodnota 10 057 478 € 21,8 %
Osobné náklady 3 713 725 € 45,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 026 748 € 45,8 %
Opravné položky 20 589 € -90,9 %
Ostatné výnosy 65 655 € -80,6 %
Iné prevádzkové náklady 26 936 € 129,7 %
Zisk z predaja majetku -189 281 € -56,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 115 682 € -2,9 %
HV z finančnej činnosti -5 460 € 49,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 5 110 222 € -2,8 %
Daň 1 189 199 € 3,1 %
HV po zdanení 3 921 023 € -4,5 %
EBITDA 6 301 539 € 3,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 663 517 € 10,3 %
 
Neobežný majetok 7 926 326 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 884 734 € 4,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 36 342 € 10,4 %
Dlhodobý finančný majetok 5 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 24 721 471 € 12,5 %
Zásoby 10 783 315 € 40,9 %
Dlhodobé pohľadávky 992 298 € -5,4 %
Krátkodobé pohľadávky 8 996 402 € 35,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 949 456 € -40,6 %
 
Časové rozlíšenie 15 720 € 40,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 663 517 € 10,3 %
 
Vlastné imanie
23 268 552 € 6,5 %
Základné imanie 670 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 816 290 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 861 239 € 9,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 921 023 € -4,5 %
 
Záväzky 9 394 965 € 21,2 %
Dlhodobé záväzky 41 992 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 6 517 829 € 21,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 835 144 € 20,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?