HUBERT J.E., s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HUBERT J.E., s.r.o.
Sídlo:
Vinárska 137
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13173/T
Od 31.12.2001, posledná zmena 23.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Krúpa
  • Mgr. Zuzana Stanová
IČO:
36246794
DIČ:
2020192757

IČ DPH:

SK2020192757
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2001
SK NACE (RÚZ):
11020 Výroba hroznového vína
Základné imanie:
670 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Henkell International GmbH (99,5%)
  • Henkell & Sohnlein KG (0,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma HUBERT J.E., s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 629 029 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 914 229 EUR poklesol medziročne o 6 794 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,62% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,84%.

Absolútne ukazovatele

32 600 677 €

2,8 %

10 066 077 €

0,1 %

37 951 563 €

16,2 %

24 882 781 €

6,9 %

18 295 954 €

6,2 %

Relatívne ukazovatele

31.83 %

-2,9 %

2.64

-0,1

10.31 %

-1,7 %

34.44 %

5,7 %

1.65

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 368 256 € 42,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 260 773 € 5,3 %
Zmena stavu zásob 640 854 € -73,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 935 273 € 50,4 %
Náklady na materiál, energie 13 441 667 € -4,7 %
Služby 5 712 834 € 8,8 %
Pridaná hodnota 10 066 077 € 0,1 %
Osobné náklady 3 819 215 € 2,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 444 375 € 40,7 %
Opravné položky 96 069 € %

Ostatné výnosy 225 998 € 244,2 %
Iné prevádzkové náklady 81 034 € 200,8 %
Zisk z predaja majetku -2 301 € 98,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 963 113 € -3,0 %
HV z finančnej činnosti 92 934 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 5 056 047 € -1,1 %
Daň 1 141 818 € -4,0 %
HV po zdanení 3 914 229 € -0,2 %
EBITDA 6 391 826 € 1,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 951 563 € 16,2 %
 
Neobežný majetok 7 741 829 € -2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 711 558 € -2,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 25 021 € -31,2 %
Dlhodobý finančný majetok 5 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 30 192 786 € 22,1 %
Zásoby 11 091 880 € 2,9 %
Dlhodobé pohľadávky 815 004 € -17,9 %
Krátkodobé pohľadávky 12 427 599 € 38,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 858 303 € 48,3 %
 
Časové rozlíšenie 16 948 € 7,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 951 563 € 16,2 %
 
Vlastné imanie
24 882 781 € 6,9 %
Základné imanie 670 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 816 290 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 482 262 € 9,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 914 229 € -0,2 %
 
Záväzky 8 073 576 € -14,1 %
Dlhodobé záväzky 48 365 € 15,2 %
Krátkodobé záväzky 6 103 570 € -6,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 921 641 € -32,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 995 206 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?