COOP VOZ, a.s.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP VOZ, a.s.
Sídlo:
Trstínska cesta 13
91700 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10240/T
Od 25.3.2002, posledná zmena 26.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladimír Habaj
  • JUDr. Peter Habaj
  • Ing. Ivan Bzdúšek
  • Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
  • Ing. Ján Štrbo
  • Ing. Silvia Machovičová
IČO:
36248444
DIČ:
2020167138

IČ DPH:

SK2020167138
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2002
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
844 272 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma COOP VOZ, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 100 397 889 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 554 804 EUR vzrástol medziročne o 100 296 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,53% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 96 014 916 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 125 993 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,73%.

Absolútne ukazovatele

100 505 221 €

8,2 %

6 411 517 €

11,2 %

16 183 042 €

2,8 %

2 273 958 €

24,1 %

-806 622 €

42,7 %

Relatívne ukazovatele

6.39 %

0,2 %

1.30

0,0

3.43 %

0,5 %

85.95 %

-2,4 %

0.67

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 96 014 916 € 8,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 382 973 € 7,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 90 888 923 € 8,4 %
Náklady na materiál, energie 649 787 € 37,0 %
Služby 2 447 662 € -8,8 %
Pridaná hodnota 6 411 517 € 11,2 %
Osobné náklady 4 925 479 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 268 928 € 0,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 97 669 € 45,0 %
Iné prevádzkové náklady 279 256 € 10,7 %
Zisk z predaja majetku 9 116 € 96,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 044 639 € 39,6 %
HV z finančnej činnosti -281 457 € -136,2 %
z toho Nákladové úroky 268 547 € 151,3 %
HV pred zdanením 763 182 € 21,3 %
Daň 208 378 € 19,4 %
HV po zdanení 554 804 € 22,1 %
EBITDA 1 304 451 € 29,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 183 042 € 2,8 %
 
Neobežný majetok 3 638 167 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 638 167 € -4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 481 699 € 4,8 %
Zásoby 3 640 030 € 20,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8 834 514 € -0,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 155 € -47,7 %
 
Časové rozlíšenie 63 176 € 113,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 183 042 € 2,8 %
 
Vlastné imanie
2 273 958 € 24,1 %
Základné imanie 844 272 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 148 343 € 44,2 %
HV minulých rokov 726 539 € 68,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 554 804 € 22,1 %
 
Záväzky 13 908 263 € -0,1 %
Dlhodobé záväzky 388 631 € -3,9 %
Krátkodobé záväzky 8 538 447 € 14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 812 229 € -18,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 168 956 € -0,4 %
 
Časové rozlíšenie 821 € -31,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?