COOP VOZ, a.s.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP VOZ, a.s.
Sídlo:
Trstínska cesta 13
91700 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10240/T
Od 25.3.2002, posledná zmena 28.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Bzdúšek
  • Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
  • Ing. Ján Štrbo
  • Ing. Mária Medeková
  • Ing. Silvia Machovičová
  • Ing. Vladimír Habaj
IČO:
36248444
DIČ:
2020167138

IČ DPH:

SK2020167138
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2002
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
844 272 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma COOP VOZ, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 92 792 747 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 454 508 EUR vzrástol medziročne o 318 381 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,52% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 88 703 304 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 834 651 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,82%.

Absolútne ukazovatele

92 866 346 €

9,9 %

5 767 284 €

13,4 %

15 748 795 €

5,7 %

1 831 774 €

23,3 %

-1 408 918 €

24,5 %

Relatívne ukazovatele

6.22 %

0,2 %

1.26

0,1

2.89 %

2,0 %

88.37 %

-1,7 %

0.67

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 88 703 304 € 9,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 089 443 € 12,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 594 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 83 868 653 € 9,5 %
Náklady na materiál, energie 474 158 € 24,4 %
Služby 2 684 246 € 12,8 %
Pridaná hodnota 5 767 284 € 13,4 %
Osobné náklady 4 572 159 € 5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 266 765 € -5,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 67 354 € 3,6 %
Iné prevádzkové náklady 252 218 € 13,3 %
Zisk z predaja majetku 4 651 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 748 147 € 129,0 %
HV z finančnej činnosti -119 172 € -6,2 %
z toho Nákladové úroky 106 847 € 6,9 %
HV pred zdanením 628 975 € 193,2 %
Daň 174 467 € 122,6 %
HV po zdanení 454 508 € 233,9 %
EBITDA 1 010 261 € 66,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 748 795 € 5,7 %
 
Neobežný majetok 3 814 718 € -3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 814 718 € -3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 904 508 € 9,2 %
Zásoby 3 029 383 € 24,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8 861 437 € 4,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 688 € 207,7 %
 
Časové rozlíšenie 29 569 € -21,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 748 795 € 5,7 %
 
Vlastné imanie
1 831 774 € 23,3 %
Základné imanie 844 272 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 102 892 € 15,2 %
HV minulých rokov 430 102 € 3,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 454 508 € 233,9 %
 
Záväzky 13 915 818 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 404 359 € -1,6 %
Krátkodobé záväzky 7 471 746 € 1,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 870 046 € 7,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 169 667 € -11,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 203 € 164,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?