SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
Sídlo:
Viedenská cesta 1
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13673/T
Od 3.9.2002, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dávid Németh, MBA
IČO:
36250783
DIČ:
2020198994

IČ DPH:

SK2020198994
Podľa §4, registrovaný od 9.10.2002
SK NACE (RÚZ):
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Základné imanie:
1 244 772 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Schinac Verwaltungs GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 85 266 306 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,19%. Dosiahnutá strata 7 859 184 EUR sa prehĺbila medziročne o 6 388 105 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,3%.

Absolútne ukazovatele

91 123 562 €

10,8 %

3 619 410 €

-66,0 %

71 774 575 €

20,9 %

7 217 903 €

18,8 %

25 012 439 €

9,2 %

Relatívne ukazovatele

4.24 %

-8,9 %

0.35

-0,7

-10.95 %

-8,5 %

89.94 %

0,2 %

0.95

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 85 266 306 € 5,2 %
Zmena stavu zásob 4 433 548 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 71 029 987 € 21,3 %
Služby 13 773 590 € 11,2 %
Pridaná hodnota 3 619 410 € -66,0 %
Osobné náklady 10 200 877 € 2,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 834 845 € -8,0 %
Opravné položky 1 313 033 € %

Ostatné výnosy 1 154 993 € 73,1 %
Iné prevádzkové náklady 625 604 € 71,6 %
Zisk z predaja majetku 6 040 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -7 917 049 € %
HV z finančnej činnosti -398 677 € -47,0 %
z toho Nákladové úroky 503 310 € 37,0 %
HV pred zdanením -8 315 726 € %
Daň -456 542 € %
HV po zdanení -7 859 184 € %
EBITDA -6 088 244 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
71 774 575 € 20,9 %
 
Neobežný majetok 11 493 123 € -2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 230 190 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 262 933 € -65,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 60 160 824 € 26,6 %
Zásoby 26 614 236 € 58,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 505 868 € 43,5 %
Krátkodobé pohľadávky 31 020 145 € 12,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 020 575 € -48,0 %
 
Časové rozlíšenie 120 628 € 15,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 71 774 575 € 20,9 %
 
Vlastné imanie
7 217 903 € 18,8 %
Základné imanie 1 244 772 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 252 289 € 276,7 %
HV minulých rokov 1 580 026 € -48,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -7 859 184 € %
 
Záväzky 64 396 362 € 21,0 %
Dlhodobé záväzky 28 054 579 € -0,0 %
Krátkodobé záväzky 33 602 835 € 42,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 738 948 € 77,3 %
 
Časové rozlíšenie 160 310 € 111,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?