ALFUN sk, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALFUN sk, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 4435/8
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/14168/T
Od 6.6.2003, posledná zmena 28.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Václav Jízdný
IČO:
36254843
DIČ:
2020192988

IČ DPH:

SK2020192988
Podľa §4, registrovaný od 13.8.2003
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
19 918 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AFBH a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ALFUN sk, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 577 619 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 692 255 EUR poklesol medziročne o 3 634 423 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 39 567 875 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 447 577 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,09%.

Absolútne ukazovatele

40 051 823 €

13,0 %

3 679 047 €

-55,3 %

9 627 478 €

-12,9 %

3 859 099 €

-48,5 %

1 801 777 €

-69,0 %

Relatívne ukazovatele

9.30 %

-14,2 %

3.08

-3,8

17.58 %

-30,6 %

59.92 %

27,7 %

0.77

-1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 39 567 875 € 13,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 744 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia 387 015 € 2,6 %
Náklady na predaj tovaru 35 120 298 € 33,6 %
Náklady na materiál, energie 197 857 € 38,9 %
Služby 855 796 € 12,6 %
Pridaná hodnota 3 679 047 € -55,3 %
Osobné náklady 1 193 774 € -0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 309 478 € 17,1 %
Opravné položky 110 781 € %

Ostatné výnosy 87 106 € 61,2 %
Iné prevádzkové náklady 58 140 € -4,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 205 616 € -67,4 %
HV z finančnej činnosti -17 280 € 16,7 %
z toho Nákladové úroky 5 691 € -53,9 %
HV pred zdanením 2 188 336 € -67,6 %
Daň 496 081 € -65,0 %
HV po zdanení 1 692 255 € -68,2 %
EBITDA 2 514 239 € -64,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 627 478 € -12,9 %
 
Neobežný majetok 2 089 922 € 21,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 089 922 € 21,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 520 626 € -19,3 %
Zásoby 3 096 940 € 22,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 976 641 € -9,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 447 045 € -81,6 %
 
Časové rozlíšenie 16 930 € -0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 627 478 € -12,9 %
 
Vlastné imanie
3 859 099 € -48,5 %
Základné imanie 19 918 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 142 943 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 692 255 € -68,2 %
 
Záväzky 5 768 379 € 62,1 %
Dlhodobé záväzky 14 230 € -7,5 %
Krátkodobé záväzky 4 612 779 € 30,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 123 000 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 18 370 € 11,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?