ENVIRAL, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENVIRAL, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10293/T
Od 9.3.2004, posledná zmena 26.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Ing. Štefan Tóth
IČO:
36259233
DIČ:
2021791211

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
20140 Výroba ostatných základných organických chemikálií
Základné imanie:
15 368 786 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma ENVIRAL, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 262 539 245 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 182 554 EUR vzrástol medziročne o 2 432 753 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,44%.

Absolútne ukazovatele

271 146 495 €

57,5 %

26 573 077 €

-2,0 %

89 524 266 €

12,4 %

29 770 237 €

0,0 %

2 339 840 €

45,6 %

Relatívne ukazovatele

10.12 %

-6,2 %

2.89

-0,5

10.26 %

1,8 %

66.75 %

4,1 %

0.71

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 910 887 € 125,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 236 628 358 € 53,1 %
Zmena stavu zásob 2 102 473 € -24,3 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 25 412 557 € 127,7 %
Náklady na materiál, energie 199 970 165 € 69,9 %
Služby 12 685 919 € -1,7 %
Pridaná hodnota 26 573 077 € -2,0 %
Osobné náklady 9 187 861 € 15,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 667 452 € -44,3 %
Opravné položky 24 310 € 11,0 %
Ostatné výnosy 5 929 522 € 106,5 %
Iné prevádzkové náklady 7 220 769 € 38,5 %
Zisk z predaja majetku 103 477 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 11 505 684 € 37,3 %
HV z finančnej činnosti -145 496 € -49,2 %
z toho Nákladové úroky 61 824 € 288,6 %
HV pred zdanením 11 360 188 € 37,2 %
Daň 2 177 634 € 42,2 %
HV po zdanení 9 182 554 € 36,0 %
EBITDA 15 811 271 € 25,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
89 524 266 € 12,4 %
 
Neobežný majetok 33 540 435 € 2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 321 704 € 3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 218 731 € -7,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 55 667 616 € 18,8 %
Zásoby 11 689 576 € 41,6 %
Dlhodobé pohľadávky 892 000 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 24 220 951 € -26,3 %
Krátkodobý finančný majetok 5 811 612 € 79,8 %
Finančné účty 13 053 477 € %

 
Časové rozlíšenie 316 215 € 55,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 89 524 266 € 12,4 %
 
Vlastné imanie
29 770 237 € 0,0 %
Základné imanie 15 368 786 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 073 757 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 145 140 € -53,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 182 554 € 36,0 %
 
Záväzky 59 753 610 € 19,7 %
Dlhodobé záväzky 837 128 € 66,8 %
Krátkodobé záväzky 44 134 965 € 10,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 8 616 607 € 59,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 164 910 € 55,5 %
 
Časové rozlíšenie 419 € -82,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?