COOP JLC, a.s.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP JLC, a.s.
Sídlo:
Kostolné Kračany 432
93003 Kostolné Kračany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10296/T
Od 29.3.2004, posledná zmena 10.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Beata Kulcsárová
  • Ing. Július Belovič
  • Ing. Ľudovít Kulcsár
  • JUDr. Andrea Kulcsárová
  • JUDr. Júlia Ančinová
  • MUDr., Mgr. Regan Belovič
IČO:
36260452
DIČ:
2021985691

IČ DPH:

SK2021985691
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2005
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 360 951 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma COOP JLC, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 77 029 483 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 260 558 EUR poklesol medziročne o 68 791 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 75 119 571 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 969 415 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,51%.

Absolútne ukazovatele

77 039 979 €

8,4 %

3 536 517 €

1,0 %

11 911 331 €

6,0 %

1 830 408 €

-1,9 %

834 609 €

-8,9 %

Relatívne ukazovatele

4.59 %

-0,3 %

1.41

-0,0

2.19 %

-0,7 %

84.63 %

1,2 %

0.77

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 75 119 571 € 8,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 909 912 € 10,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 71 150 156 € 8,4 %
Náklady na materiál, energie 272 726 € 59,1 %
Služby 2 070 084 € 19,3 %
Pridaná hodnota 3 536 517 € 1,0 %
Osobné náklady 2 516 517 € 2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 477 867 € -1,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 10 195 € 74,1 %
Iné prevádzkové náklady 50 032 € -36,6 %
Zisk z predaja majetku 300 € -78,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 502 596 € 2,7 %
HV z finančnej činnosti -170 883 € -169,2 %
z toho Nákladové úroky 157 451 € 215,2 %
HV pred zdanením 331 713 € -22,1 %
Daň 71 155 € -26,3 %
HV po zdanení 260 558 € -20,9 %
EBITDA 980 163 € 0,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 911 331 € 6,0 %
 
Neobežný majetok 1 851 574 € -10,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 847 868 € -10,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 706 € -53,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 000 721 € 9,7 %
Zásoby 2 916 382 € 14,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 070 747 € 8,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 592 € -63,4 %
 
Časové rozlíšenie 59 036 € 24,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 911 331 € 6,0 %
 
Vlastné imanie
1 830 408 € -1,9 %
Základné imanie 1 360 951 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 207 773 € 18,8 %
HV minulých rokov 1 126 € 58,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 260 558 € -20,9 %
 
Záväzky 10 080 761 € 7,6 %
Dlhodobé záväzky 25 147 € -44,9 %
Krátkodobé záväzky 6 661 343 € 14,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 750 020 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 563 643 € 5,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 80 608 € 4,5 %
 
Časové rozlíšenie 162 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?