Loading

Bike Mate s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bike Mate s.r.o.
Sídlo:
Dlhá 248/43
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/15244/T
Od 26.8.2004, posledná zmena 9.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Vladimír Benda
IČO:
36263931
DIČ:
2021870532

IČ DPH:

SK2021870532
Podľa §4, registrovaný od 8.9.2004
SK NACE (RÚZ):
30920 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Vladimír Benda (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 08/2022 do 07/2023 podaná 26.01.2024 ako riadna.

Firma Bike Mate s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 611 419 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 91 263 EUR vzrástol medziročne o 76 532 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 78,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 41,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 51,28%.

Absolútne ukazovatele

58 116 450 €

6,8 %

661 884 €

-62,2 %

34 272 755 €

47,5 %

386 782 €

30,9 %

339 234 €

24,9 %

Relatívne ukazovatele

1.28 %

-2,1 %

0.64

-1,9

0.27 %

0,2 %

98.87 %

0,1 %

0.25

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 8/2022 do 7/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 863 205 € 22,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 748 214 € -3,1 %
Zmena stavu zásob 5 389 140 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 774 652 € 22,1 %
Náklady na materiál, energie 48 494 318 € 6,8 %
Služby 2 069 705 € 41,2 %
Pridaná hodnota 661 884 € -62,2 %
Osobné náklady 1 033 472 € 51,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 20 187 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy 254 € -95,6 %
Iné prevádzkové náklady 9 760 € -10,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -401 281 € -137,8 %
HV z finančnej činnosti 500 815 € 149,1 %
z toho Nákladové úroky 72 102 € 297,3 %
HV pred zdanením 99 534 € 137,9 %
Daň 8 271 € -69,5 %
HV po zdanení 91 263 € %

EBITDA -381 094 € -135,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 272 755 € 47,5 %
 
Neobežný majetok 128 340 € 211,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 128 340 € 211,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 135 774 € 47,2 %
Zásoby 25 688 627 € 43,8 %
Dlhodobé pohľadávky 8 981 € 96,6 %
Krátkodobé pohľadávky 8 427 746 € 61,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 420 € -90,2 %
 
Časové rozlíšenie 8 641 € 272,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 272 755 € 47,5 %
 
Vlastné imanie
386 782 € 30,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 288 216 € 5,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 91 263 € %

 
Záväzky 33 885 903 € 47,7 %
Dlhodobé záväzky 52 546 € %

Krátkodobé záväzky 32 225 454 € 49,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 570 676 € 20,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 37 227 € 72,9 %
 
Časové rozlíšenie 70 € -91,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?