Bike Mate s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bike Mate s.r.o.
Sídlo:
Dlhá 248/43
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/15244/T
Od 26.8.2004, posledná zmena 18.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Veselý Vlček
IČO:
36263931
DIČ:
2021870532

IČ DPH:

SK2021870532
Podľa §4, registrovaný od 8.9.2004
SK NACE (RÚZ):
30920 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miloslav Juráš (88,7%)
  • Peter Veselý Vlček (11,3%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 08/2021 do 07/2022 podaná 28.10.2022 ako riadna.

Firma Bike Mate s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 998 562 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 14 731 EUR poklesol medziročne o 132 011 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,23%.

Absolútne ukazovatele

54 424 676 €

34,5 %

1 751 225 €

120,3 %

23 237 855 €

93,5 %

295 520 €

5,2 %

271 688 €

5,2 %

Relatívne ukazovatele

3.37 %

1,3 %

2.56

1,3

0.06 %

-1,2 %

98.73 %

1,1 %

0.23

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 8/2021 do 7/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 775 315 € 37,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 223 247 € 32,8 %
Zmena stavu zásob 1 341 109 € 74,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 729 726 € 36,4 %
Náklady na materiál, energie 45 393 153 € 33,2 %
Služby 1 465 567 € -0,4 %
Pridaná hodnota 1 751 225 € 120,3 %
Osobné náklady 683 174 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 708 € 95,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 5 724 € %

Iné prevádzkové náklady 10 922 € -91,5 %
Zisk z predaja majetku 2 135 € -97,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 061 280 € %

HV z finančnej činnosti -1 019 440 € %
z toho Nákladové úroky 18 149 € 122,0 %
HV pred zdanením 41 840 € -78,7 %
Daň 27 109 € -45,8 %
HV po zdanení 14 731 € -90,0 %
EBITDA 1 062 853 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
23 237 855 € 93,5 %
 
Neobežný majetok 41 179 € %

Dlhodobý hmotný majetok 41 179 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 23 194 358 € 93,3 %
Zásoby 17 867 589 € 147,4 %
Dlhodobé pohľadávky 4 569 € -85,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 215 510 € 14,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 106 690 € -39,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 318 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 237 855 € 93,5 %
 
Vlastné imanie
295 520 € 5,2 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 273 486 € 115,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 14 731 € -90,0 %
 
Záväzky 22 941 521 € 95,6 %
Dlhodobé záväzky 391 € %

Krátkodobé záväzky 21 613 219 € 87,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 306 386 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 21 525 € 22,5 %
 
Časové rozlíšenie 814 € 92,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?