AGROSID, a.s.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROSID, a.s.
Sídlo:
Hlavná 5469/60 A
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10377/T
Od 15.2.2005, posledná zmena 29.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Dušan Krajči
  • Ing. Tomáš Kohút
IČO:
36268747
DIČ:
2021944980

IČ DPH:

SK2021944980
Podľa §4, registrovaný od 18.2.2005
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
1 095 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma AGROSID, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 993 829 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 067 892 EUR vzrástol medziročne o 1 511 716 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 805 098 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 766 696 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 40,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,3%.

Absolútne ukazovatele

29 048 353 €

40,4 %

3 460 018 €

109,4 %

14 218 949 €

0,1 %

4 127 848 €

60,6 %

2 860 082 €

62,8 %

Relatívne ukazovatele

11.93 %

3,9 %

8.03

4,3

14.54 %

10,6 %

70.97 %

-11,0 %

0.31

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 805 098 € 43,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 188 731 € -9,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 038 402 € 39,7 %
Náklady na materiál, energie 300 746 € -40,3 %
Služby 1 194 663 € -7,9 %
Pridaná hodnota 3 460 018 € 109,4 %
Osobné náklady 430 874 € -3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 232 973 € -26,2 %
Opravné položky -397 € -123,0 %
Ostatné výnosy 29 917 € 2,2 %
Iné prevádzkové náklady 73 160 € -31,2 %
Zisk z predaja majetku 1 960 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 755 285 € 239,3 %
HV z finančnej činnosti -132 839 € -28,3 %
z toho Nákladové úroky 96 424 € 44,5 %
HV pred zdanením 2 622 446 € 270,1 %
Daň 554 554 € 263,9 %
HV po zdanení 2 067 892 € 271,8 %
EBITDA 2 985 901 € 164,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 218 949 € 0,1 %
 
Neobežný majetok 2 810 471 € 19,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 810 471 € 20,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 11 346 804 € -3,9 %
Zásoby 8 792 962 € -9,7 %
Dlhodobé pohľadávky 756 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 546 106 € 24,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 980 € -59,1 %
 
Časové rozlíšenie 61 674 € 18,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 218 949 € 0,1 %
 
Vlastné imanie
4 127 848 € 60,6 %
Základné imanie 1 095 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 219 130 € 26,8 %
HV minulých rokov 745 226 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 067 892 € 271,8 %
 
Záväzky 10 022 368 € -13,3 %
Dlhodobé záväzky 1 512 722 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 2 435 799 € -3,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 043 108 € -19,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 30 739 € 11,2 %
 
Časové rozlíšenie 68 733 € -19,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?