AGROSID, a.s.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROSID, a.s.
Sídlo:
Hlavná 5469/60 A
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10377/T
Od 15.2.2005, posledná zmena 30.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Dušan Krajči
  • Ing. Tomáš Kohút
IČO:
36268747
DIČ:
2021944980

IČ DPH:

SK2021944980
Podľa §4, registrovaný od 18.2.2005
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
1 095 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 11.03.2024 ako riadna.

Firma AGROSID, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 24 514 050 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 757 526 EUR poklesol medziročne o 1 310 366 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,49% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 23 392 721 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 655 668 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,11%.

Absolútne ukazovatele

25 291 738 €

-12,9 %

2 147 856 €

-37,9 %

14 509 169 €

2,0 %

4 885 374 €

18,4 %

3 230 712 €

13,0 %

Relatívne ukazovatele

8.76 %

-3,2 %

3.95

-4,1

5.22 %

-9,3 %

66.33 %

-4,6 %

0.88

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 392 721 € -15,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 121 329 € -5,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 737 053 € -13,7 %
Náklady na materiál, energie 346 916 € 15,4 %
Služby 1 282 225 € 7,3 %
Pridaná hodnota 2 147 856 € -37,9 %
Osobné náklady 543 369 € 26,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 273 150 € 17,2 %
Opravné položky -323 € 18,6 %
Ostatné výnosy 424 687 € %

Iné prevádzkové náklady 476 195 € %

Zisk z predaja majetku -1 031 € -152,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 279 121 € -53,6 %
HV z finančnej činnosti -313 430 € -135,9 %
z toho Nákladové úroky 197 820 € 105,2 %
HV pred zdanením 965 691 € -63,2 %
Daň 208 165 € -62,5 %
HV po zdanení 757 526 € -63,4 %
EBITDA 1 552 979 € -48,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 509 169 € 2,0 %
 
Neobežný majetok 3 193 487 € 13,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 193 487 € 13,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 312 733 € -0,3 %
Zásoby 4 211 077 € -52,1 %
Dlhodobé pohľadávky 2 715 € 259,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 937 177 € 172,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 161 764 € %

 
Časové rozlíšenie 2 949 € -95,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 509 169 € 2,0 %
 
Vlastné imanie
4 885 374 € 18,4 %
Základné imanie 1 095 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 219 130 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 813 118 € 277,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 757 526 € -63,4 %
 
Záväzky 9 571 966 € -4,5 %
Dlhodobé záväzky 1 512 995 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 826 606 € -66,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 203 820 € 19,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 28 545 € -7,1 %
 
Časové rozlíšenie 51 829 € -24,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?