MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

Historický názov:
  • EUROGABIONS s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.
Sídlo:
Kaplinské pole 2859/24
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/37411/T
Od 11.5.2005, posledná zmena 8.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Claudio Ferracuti
  • Guido Marinelli
  • Roberto Penzo
IČO:
36271501
DIČ:
2022001718

IČ DPH:

SK2022001718
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2005
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
1 040 132 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 197 265 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 48,76%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 502 278 EUR vzrástol medziročne o 523 506 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 220 635 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 834 365 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,7%.

Absolútne ukazovatele

43 465 064 €

46,5 %

4 184 984 €

20,8 %

12 509 860 €

21,1 %

7 819 701 €

47,1 %

6 958 632 €

65,5 %

Relatívne ukazovatele

11.56 %

-2,7 %

4.72

-0,1

20.00 %

0,8 %

37.49 %

-11,0 %

2.64

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 220 635 € 47,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 976 630 € 109,0 %
Zmena stavu zásob -2 483 € 48,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 386 270 € 57,3 %
Náklady na materiál, energie 60 111 € 69,7 %
Služby 4 494 808 € 31,6 %
Pridaná hodnota 4 184 984 € 20,8 %
Osobné náklady 887 567 € 22,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 35 423 € -59,5 %
Opravné položky -2 409 € -103,3 %
Ostatné výnosy 7 205 432 € 35,8 %
Iné prevádzkové náklady 7 375 331 € 37,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 163 113 € 23,9 %
HV z finančnej činnosti 1 880 € 105,4 %
z toho Nákladové úroky 18 222 € 50,8 %
HV pred zdanením 3 164 993 € 25,6 %
Daň 662 715 € 22,7 %
HV po zdanení 2 502 278 € 26,5 %
EBITDA 3 127 518 € 19,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 509 860 € 21,1 %
 
Neobežný majetok 1 350 366 € -0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 115 133 € 2,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 458 € -39,7 %
Dlhodobý finančný majetok 1 212 775 € 0,0 %
 
Obežný majetok 11 152 584 € 24,6 %
Zásoby 900 105 € -11,5 %
Dlhodobé pohľadávky 505 759 € 14,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 843 274 € -34,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 903 446 € 118,8 %
 
Časové rozlíšenie 6 910 € -52,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 509 860 € 21,1 %
 
Vlastné imanie
7 819 701 € 47,1 %
Základné imanie 1 040 132 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 052 210 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 225 081 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 2 502 278 € 26,5 %
 
Záväzky 4 690 159 € -6,4 %
Dlhodobé záväzky 9 076 € 29,1 %
Krátkodobé záväzky 3 694 921 € -14,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 182 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 985 980 € 44,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?