MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

Historický názov:
  • EUROGABIONS s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.
Sídlo:
Kaplinské pole 2859/24
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/37411/T
Od 11.5.2005, posledná zmena 8.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Claudio Ferracuti
  • Guido Marinelli
  • Roberto Penzo
IČO:
36271501
DIČ:
2022001718

IČ DPH:

SK2022001718
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2005
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
1 040 132 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 20 863 761 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 42,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 435 858 EUR poklesol medziročne o 66 420 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,01% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 20 179 765 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 277 764 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 26%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 39,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,38%.

Absolútne ukazovatele

25 541 128 €

-41,2 %

3 180 750 €

-24,0 %

8 941 953 €

-28,5 %

5 528 200 €

-29,3 %

4 540 382 €

-34,8 %

Relatívne ukazovatele

15.25 %

3,7 %

3.22

-1,5

27.24 %

7,2 %

38.18 %

0,7 %

2.34

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 179 765 € -42,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 683 996 € -30,0 %
Zmena stavu zásob -3 209 € -29,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 902 001 € -45,6 %
Náklady na materiál, energie 72 226 € 20,2 %
Služby 2 736 960 € -39,1 %
Pridaná hodnota 3 180 750 € -24,0 %
Osobné náklady 988 590 € 11,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 32 524 € -8,2 %
Opravné položky -32 561 € %
Ostatné výnosy 3 806 852 € -47,2 %
Iné prevádzkové náklady 3 880 014 € -47,4 %
Zisk z predaja majetku -4 163 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 083 487 € -34,1 %
HV z finančnej činnosti 794 579 € %

z toho Nákladové úroky 23 246 € 27,6 %
HV pred zdanením 2 878 066 € -9,1 %
Daň 442 208 € -33,3 %
HV po zdanení 2 435 858 € -2,7 %
EBITDA 2 087 613 € -33,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 941 953 € -28,5 %
 
Neobežný majetok 1 288 680 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 92 680 € -19,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 225 € -63,4 %
Dlhodobý finančný majetok 1 187 775 € -2,1 %
 
Obežný majetok 7 643 286 € -31,5 %
Zásoby 775 779 € -13,8 %
Dlhodobé pohľadávky 304 344 € -39,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 698 134 € -5,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 865 029 € -44,0 %
 
Časové rozlíšenie 9 987 € 44,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 941 953 € -28,5 %
 
Vlastné imanie
5 528 200 € -29,3 %
Základné imanie 1 040 132 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 052 210 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 435 858 € -2,7 %
 
Záväzky 3 413 753 € -27,2 %
Dlhodobé záväzky 12 779 € 40,8 %
Krátkodobé záväzky 2 806 954 € -24,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 593 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 592 427 € -39,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?