Donau farm Blahová, s. r. o.

Historický názov:
  • DAN-FARM s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Donau farm Blahová, s. r. o.
Sídlo:
Hlavná 65
93052 Blahová
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17739/T
Od 19.11.2005, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Jorgen Christian Skeel
  • Per Lykkegaard Christensen
IČO:
36276944
DIČ:
2022093634

IČ DPH:

SK2022093634
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2006
SK NACE (RÚZ):
01500 Zmiešané hospodárstvo
Základné imanie:
14 870 324 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BLAHOVA ApS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 03.06.2024 ako riadna.

Firma Donau farm Blahová, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 16 169 300 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 41,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 270 490 EUR poklesol medziročne o 4 309 789 EUR.

Firma predala tovar za 11 584 237 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 698 538 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 35,33%.

Absolútne ukazovatele

20 029 743 €

-36,3 %

4 608 834 €

-19,7 %

66 833 893 €

29,1 %

19 161 790 €

-25,8 %

-28 374 198 €

-154,0 %

Relatívne ukazovatele

28.50 %

7,6 %

3.71

0,7

1.90 %

-8,9 %

71.33 %

21,2 %

0.10

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 584 237 € -46,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 585 063 € -18,8 %
Zmena stavu zásob 196 072 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 885 699 € -53,1 %
Náklady na materiál, energie 1 593 664 € -12,9 %
Služby 1 145 186 € 23,1 %
Pridaná hodnota 4 608 834 € -19,7 %
Osobné náklady 1 243 788 € -35,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 559 435 € 76,9 %
Opravné položky 131 989 € 100,0 %
Ostatné výnosy 479 780 € 2,2 %
Iné prevádzkové náklady 494 365 € 104,8 %
Zisk z predaja majetku 190 923 € -53,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 981 949 € -27,9 %
HV z finančnej činnosti -1 458 673 € -164,6 %
z toho Nákladové úroky 1 533 489 € 116,7 %
HV pred zdanením 1 523 276 € -76,2 %
Daň 252 786 € -68,9 %
HV po zdanení 1 270 490 € -77,2 %
EBITDA 3 350 461 € -17,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 833 893 € 29,1 %
 
Neobežný majetok 51 698 722 € 44,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 277 547 € 84,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 094 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 30 391 081 € 25,2 %
 
Obežný majetok 14 952 230 € -5,9 %
Zásoby 10 262 783 € 192,9 %
Dlhodobé pohľadávky 512 320 € -70,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 070 183 € -64,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 106 944 € -46,6 %
 
Časové rozlíšenie 182 941 € 128,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 833 893 € 29,1 %
 
Vlastné imanie
19 161 790 € -25,8 %
Základné imanie 14 803 936 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 292 714 € 27,5 %
HV minulých rokov 1 794 650 € -59,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 270 490 € -77,2 %
 
Záväzky 47 672 103 € 83,7 %
Dlhodobé záväzky 4 197 563 € %

Krátkodobé záväzky 13 424 599 € 271,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 316 091 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 29 572 450 € 35,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 161 400 € 40,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?