Donau farm Blahová, s. r. o.

Historický názov:
  • DAN-FARM s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Donau farm Blahová, s. r. o.
Sídlo:
Hlavná 65
93052 Blahová
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17739/T
Od 19.11.2005, posledná zmena 29.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Per Lykkegaard Christensen
  • Jorgen Christian Skeel
IČO:
36276944
DIČ:
2022093634

IČ DPH:

SK2022093634
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2006
SK NACE (RÚZ):
01500 Zmiešané hospodárstvo
Základné imanie:
14 803 936 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • BLAHOVA ApS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Donau farm Blahová, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 407 752 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 580 279 EUR vzrástol medziročne o 4 277 758 EUR.

Firma predala tovar za 21 764 417 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 807 999 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,27%.

Absolútne ukazovatele

31 438 912 €

51,9 %

5 737 478 €

47,7 %

51 787 473 €

60,1 %

25 830 185 €

242,5 %

-11 170 492 €

22,8 %

Relatívne ukazovatele

20.93 %

1,3 %

2.98

0,4

10.78 %

6,7 %

50.12 %

-26,6 %

0.42

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 21 764 417 € 36,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 643 335 € 46,9 %
Zmena stavu zásob 46 841 € -87,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 956 418 € 37,0 %
Náklady na materiál, energie 1 830 547 € 21,4 %
Služby 930 150 € -1,5 %
Pridaná hodnota 5 737 478 € 47,7 %
Osobné náklady 1 923 386 € 28,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 316 295 € -4,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 469 395 € 15,3 %
Iné prevádzkové náklady 241 417 € 21,3 %
Zisk z predaja majetku 410 788 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 4 136 563 € 80,0 %
HV z finančnej činnosti 2 257 376 € %

z toho Nákladové úroky 707 790 € 11,4 %
HV pred zdanením 6 393 939 € 283,5 %
Daň 813 660 € 122,9 %
HV po zdanení 5 580 279 € %

EBITDA 4 042 058 € 55,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 787 473 € 60,1 %
 
Neobežný majetok 35 810 686 € 64,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 533 510 € 6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 24 277 176 € 121,6 %
 
Obežný majetok 15 896 874 € 50,5 %
Zásoby 3 503 566 € 99,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 750 703 € %

Krátkodobé pohľadávky 8 570 057 € 15,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 072 548 € 111,6 %
 
Časové rozlíšenie 79 913 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 787 473 € 60,1 %
 
Vlastné imanie
25 830 185 € 242,5 %
Základné imanie 14 803 936 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 013 700 € 108,6 %
HV minulých rokov 4 432 270 € 38,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 580 279 € %

 
Záväzky 25 957 288 € 4,7 %
Dlhodobé záväzky 24 563 € 15,0 %
Krátkodobé záväzky 3 616 442 € 40,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 421 388 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 21 780 134 € -1,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 114 761 € -23,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?