ANDREA SHOP, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ANDREA SHOP, s.r.o.
Sídlo:
Galantská cesta 5855/22
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17761/T
Od 24.11.2005, posledná zmena 31.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. František Vangel, MBA, PhD.
IČO:
36277151
DIČ:
2022093601

IČ DPH:

SK7120000019
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
1 833 479 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. František Vangel, MBA, PhD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ANDREA SHOP, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 086 639 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,44%. Dosiahnutá strata je 74 674 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 343 315 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 841 042 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,35%.

Absolútne ukazovatele

42 688 569 €

-15,4 %

2 507 470 €

-4,4 %

16 408 248 €

-8,7 %

3 607 952 €

-4,8 %

675 746 €

-33,3 %

Relatívne ukazovatele

5.96 %

0,7 %

1.14

-0,1

-0.46 %

-1,6 %

78.01 %

-0,9 %

0.26

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 343 315 € -16,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb1 743 324 € -0,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru36 502 273 € -16,2 %
Náklady na materiál, energie312 323 € 20,6 %
Služby2 822 917 € -15,2 %
Pridaná hodnota2 507 470 € -4,4 %
Osobné náklady2 198 003 € 6,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku229 055 € 10,3 %
Opravné položky-121 130 € %
Ostatné výnosy530 907 € 0,6 %
Iné prevádzkové náklady597 890 € 60,7 %
Zisk z predaja majetku0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti76 215 € -83,8 %
HV z finančnej činnosti-120 153 € -4,1 %
z toho Nákladové úroky72 706 € 11,0 %
HV pred zdanením-43 938 € -112,3 %
Daň30 736 € -78,4 %
HV po zdanení-74 674 € -135,0 %
EBITDA184 140 € -72,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 408 248 € -8,7 %
 
Neobežný majetok1 597 240 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok780 712 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok149 528 € 12,6 %
Dlhodobý finančný majetok667 000 € -8,8 %
 
Obežný majetok14 246 943 € -9,9 %
Zásoby9 774 583 € -21,8 %
Dlhodobé pohľadávky1 764 309 € -1,1 %
Krátkodobé pohľadávky2 436 129 € 86,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty271 922 € 32,3 %
 
Časové rozlíšenie564 065 € 8,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky16 408 248 € -8,7 %
 
Vlastné imanie
3 607 952 € -4,8 %
Základné imanie1 833 479 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 652 665 € 3,2 %
HV minulých rokov196 482 € 37,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení-74 674 € -135,0 %
 
Záväzky12 800 296 € -9,6 %
Dlhodobé záväzky64 788 € 2,4 %
Krátkodobé záväzky8 898 914 € -11,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé288 740 € -33,2 %
Bankové úvery krátkodobé3 472 039 € 0,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé75 815 € -52,9 %
 
Časové rozlíšenie0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?