HTNS Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • PSL - Prime Star Logistics, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HTNS Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Mierové námestie 3165/5
92401 Galanta
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17952/T
Od 6.1.2006, posledná zmena 12.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Sunghyuk Shin
IČO:
36278882
DIČ:
2022116635

IČ DPH:

SK2022116635
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2006
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
300 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HANARO TECHNOLOGY NETWORK SYSTEM CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma HTNS Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 680 003 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 18,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 363 779 EUR vzrástol medziročne o 1 731 415 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 79,18% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 37,24%.

Absolútne ukazovatele

35 248 738 €

-18,2 %

4 068 523 €

62,4 %

7 381 381 €

-27,0 %

4 261 679 €

124,5 %

3 991 319 €

134,4 %

Relatívne ukazovatele

11.73 %

5,8 %

4.42

2,7

32.02 %

25,8 %

42.26 %

-39,0 %

2.27

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 769 155 € -35,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 910 848 € -12,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 586 456 € -35,5 %
Náklady na materiál, energie 29 936 € -12,0 %
Služby 23 995 088 € -19,4 %
Pridaná hodnota 4 068 523 € 62,4 %
Osobné náklady 920 017 € -37,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 28 119 € -18,1 %
Opravné položky 16 663 € 100,0 %
Ostatné výnosy 524 496 € -7,2 %
Iné prevádzkové náklady 561 461 € -7,3 %
Zisk z predaja majetku 27 084 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 093 843 € 221,0 %
HV z finančnej činnosti -54 773 € -102,2 %
z toho Nákladové úroky 541 € -55,9 %
HV pred zdanením 3 039 070 € 224,4 %
Daň 675 291 € 121,8 %
HV po zdanení 2 363 779 € 273,8 %
EBITDA 3 094 878 € 210,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 381 381 € -27,0 %
 
Neobežný majetok 121 148 € 208,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 121 148 € 208,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 033 484 € -27,0 %
Zásoby 153 992 € 13,9 %
Dlhodobé pohľadávky 256 651 € -4,6 %
Krátkodobé pohľadávky 3 370 969 € -61,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 251 872 € %

 
Časové rozlíšenie 226 749 € -48,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 381 381 € -27,0 %
 
Vlastné imanie
4 261 679 € 124,5 %
Základné imanie 300 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 30 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 567 900 € 67,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 363 779 € 273,8 %
 
Záväzky 3 119 702 € -62,0 %
Dlhodobé záväzky 7 064 € -42,2 %
Krátkodobé záväzky 3 012 263 € -62,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 100 375 € -0,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?