ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.

Historický názov:
  • ArcelorMittal Senica Tailored Blanks, s.r.o.
  • Noble International Senica s.r.o.
  • Arcelor Tailored Blank Senica s.r.o.
  • Tailored Blank Senica s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
Sídlo:
Kasárenská 3012/53
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/18259/T
Od 15.3.2006, posledná zmena 7.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Olivier Benoit Daniel Milon
  • Sibel Onen
IČO:
36285757
DIČ:
2022163858

IČ DPH:

SK2022163858
Podľa §4, registrovaný od 12.4.2006
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 246 764 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ArcelorMittal Tailored Blanks NV (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 165 693 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,27%. Dosiahnutá strata je 989 992 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 160,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,13%.

Absolútne ukazovatele

45 674 254 €

57,0 %

4 115 851 €

-26,1 %

27 550 991 €

28,4 %

195 467 €

-83,5 %

6 217 990 €

48,7 %

Relatívne ukazovatele

9.54 %

-10,1 %

1.58

-0,6

-3.59 %

-5,2 %

99.29 %

4,8 %

1.16

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 165 693 € 52,3 %
Zmena stavu zásob 2 130 848 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 37 659 348 € 72,5 %
Služby 3 376 459 € 161,0 %
Pridaná hodnota 4 115 851 € -26,1 %
Osobné náklady 2 604 806 € 0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 046 798 € -2,3 %
Opravné položky 144 883 € 71,9 %
Ostatné výnosy 214 041 € -7,0 %
Iné prevádzkové náklady 365 182 € 45,3 %
Zisk z predaja majetku 112 411 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -574 483 € -167,8 %
HV z finančnej činnosti -251 190 € -112,3 %
z toho Nákladové úroky 271 305 € 130,6 %
HV pred zdanením -825 673 € -213,2 %
Daň 164 319 € -55,9 %
HV po zdanení -989 992 € %
EBITDA 1 359 904 € -53,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 550 991 € 28,4 %
 
Neobežný majetok 16 706 059 € 6,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 662 589 € 6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 43 470 € -42,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 762 975 € 73,1 %
Zásoby 5 500 809 € 53,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 088 779 € 99,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 173 387 € %

 
Časové rozlíšenie 1 081 957 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 550 991 € 28,4 %
 
Vlastné imanie
195 467 € -83,5 %
Základné imanie 2 246 764 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 85 174 € 26,4 %
HV minulých rokov -1 146 479 € 22,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -989 992 € %
 
Záväzky 27 355 524 € 34,9 %
Dlhodobé záväzky 20 905 366 € 23,7 %
Krátkodobé záväzky 4 626 942 € 203,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 823 216 € -1,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?