Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.

Historický názov:
  • GasTrading, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Ul. Zeppelina 7
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17850/N
Od 15.3.2006, posledná zmena 26.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavol Bero
  • Ing. Peter Dobrý
  • Ing. Svetozár Krnáč
IČO:
36285871
DIČ:
2022146610

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2021
SK NACE (RÚZ):
35230 Predaj plynu prepravovaného potrubím
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Veolia Energia Slovensko, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 991 865 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 154,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 327 721 EUR poklesol medziročne o 173 641 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 782 810 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 922 298 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 125,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,21%.

Absolútne ukazovatele

59 001 926 €

154,1 %

1 386 460 €

-20,5 %

12 561 720 €

32,9 %

2 519 882 €

14,7 %

1 907 742 €

18,8 %

Relatívne ukazovatele

2.35 %

-5,2 %

1.74

-0,6

2.61 %

-2,7 %

79.94 %

3,2 %

1.19

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 782 810 € 155,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 209 055 € -3,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 56 860 512 € 172,4 %
Náklady na materiál, energie -8 732 € -125,8 %
Služby 753 625 € 32,8 %
Pridaná hodnota 1 386 460 € -20,5 %
Osobné náklady 797 540 € 7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 144 836 € -55,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 716 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 30 499 € 33,8 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 414 301 € -36,8 %
HV z finančnej činnosti 3 359 € 117,0 %
z toho Nákladové úroky 881 € -95,5 %
HV pred zdanením 417 660 € -34,3 %
Daň 89 939 € -33,1 %
HV po zdanení 327 721 € -34,6 %
EBITDA 559 137 € -42,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 561 720 € 32,9 %
 
Neobežný majetok 549 876 € 11,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 549 876 € 11,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 980 486 € 34,0 %
Zásoby 10 251 € 127,5 %
Dlhodobé pohľadávky 195 827 € -1,8 %
Krátkodobé pohľadávky 11 768 884 € 34,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 524 € %

 
Časové rozlíšenie 31 358 € 70,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 561 720 € 32,9 %
 
Vlastné imanie
2 519 882 € 14,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 184 858 € 29,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 327 721 € -34,6 %
 
Záväzky 10 041 838 € 38,4 %
Dlhodobé záväzky 8 455 € 17,6 %
Krátkodobé záväzky 9 908 275 € 38,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 125 108 € 30,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?