Atlas Copco s. r. o.

Historický názov:
  • Industrial Technique, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Atlas Copco s. r. o.
Sídlo:
Elektrárenská 4
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/40062/B
Od 31.3.2006, posledná zmena 16.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Cyril Eštok
  • Ing. Jan Kougl
IČO:
36289833
DIČ:
2022175595

IČ DPH:

SK2022175595
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2006
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
116 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Atlas Copco Sickla Holding AB (99,0%)
  • Atlas Copco Järla Holding AB (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Atlas Copco s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 78 735 996 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 504 184 EUR vzrástol medziročne o 198 445 EUR.

Firma predala tovar za 49 565 707 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 620 039 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,07%.

Absolútne ukazovatele

78 972 764 €

7,2 %

9 082 258 €

11,2 %

32 094 263 €

5,7 %

8 294 839 €

0,1 %

8 660 731 €

-32,3 %

Relatívne ukazovatele

11.54 %

0,4 %

1.79

0,0

7.80 %

0,2 %

74.15 %

1,4 %

1.01

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 49 565 707 € 4,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 170 289 € 14,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 38 945 668 € 2,3 %
Náklady na materiál, energie 11 283 315 € 11,6 %
Služby 19 440 145 € 15,4 %
Pridaná hodnota 9 082 258 € 11,2 %
Osobné náklady 5 085 212 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 268 282 € 13,6 %
Opravné položky -43 407 € -68,7 %
Ostatné výnosy 50 484 € -25,3 %
Iné prevádzkové náklady 297 429 € 28,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 509 836 € 11,2 %
HV z finančnej činnosti -105 438 € 38,2 %
z toho Nákladové úroky 97 759 € -11,6 %
HV pred zdanením 3 404 398 € 14,0 %
Daň 900 214 € 32,5 %
HV po zdanení 2 504 184 € 8,6 %
EBITDA 3 734 711 € 11,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 094 263 € 5,7 %
 
Neobežný majetok 1 345 523 € 41,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 175 916 € 54,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 169 607 € -10,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 285 889 € 3,3 %
Zásoby 8 455 440 € 132,2 %
Dlhodobé pohľadávky 550 016 € -9,6 %
Krátkodobé pohľadávky 18 208 968 € -15,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 71 465 € -88,1 %
 
Časové rozlíšenie 3 462 851 € 15,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 094 263 € 5,7 %
 
Vlastné imanie
8 294 839 € 0,1 %
Základné imanie 116 179 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 618 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 662 858 € -3,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 504 184 € 8,6 %
 
Záväzky 21 736 034 € 4,7 %
Dlhodobé záväzky 50 683 € -98,6 %
Krátkodobé záväzky 19 474 603 € 32,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 210 748 € -10,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 063 390 € 55,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?