Hörle Wire s.r.o.

Historický názov:
  • Hörle Tråd s.r.o.
  • Hőrle Tråd s.r.o.
  • HT Eurofil s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hörle Wire s.r.o.
Sídlo:
Dvorčianska 59/411
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17993/N
Od 13.4.2006, posledná zmena 21.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Norbert Széll
IČO:
36292818
DIČ:
2022165409

IČ DPH:

SK2022165409
Podľa §4, registrovaný od 13.4.2006
SK NACE (RÚZ):
24340 Ťahanie drôtov za studena
Základné imanie:
248 955 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hörle Wire Group AB (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Hörle Wire s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 801 854 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 48,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 486 663 EUR vzrástol medziročne o 483 709 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 58,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,03%.

Absolútne ukazovatele

38 739 516 €

49,8 %

3 868 380 €

16,5 %

13 962 810 €

6,2 %

6 647 960 €

17,4 %

4 015 851 €

29,2 %

Relatívne ukazovatele

10.51 %

-2,9 %

2.20

0,3

10.65 %

3,0 %

52.39 %

-4,5 %

0.71

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 191 € -60,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 795 663 € 48,9 %
Zmena stavu zásob 1 409 606 € 88,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 569 € -43,6 %
Náklady na materiál, energie 31 311 188 € 58,3 %
Služby 2 989 323 € 29,1 %
Pridaná hodnota 3 868 380 € 16,5 %
Osobné náklady 1 762 318 € 3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 469 148 € -6,3 %
Opravné položky 36 000 € -23,4 %
Ostatné výnosy 504 666 € 33,9 %
Iné prevádzkové náklady 180 924 € 19,6 %
Zisk z predaja majetku 22 182 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 982 838 € 48,1 %
HV z finančnej činnosti -98 905 € -39,7 %
z toho Nákladové úroky 79 543 € 48,4 %
HV pred zdanením 1 883 933 € 48,6 %
Daň 397 270 € 50,0 %
HV po zdanení 1 486 663 € 48,2 %
EBITDA 2 429 804 € 32,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 962 810 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 3 307 559 € -9,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 290 203 € -9,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 356 € -27,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 649 810 € 12,1 %
Zásoby 5 943 527 € 21,1 %
Dlhodobé pohľadávky 92 687 € 78,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 580 881 € 1,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 32 715 € %

 
Časové rozlíšenie 5 441 € 5,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 962 810 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
6 647 960 € 17,4 %
Základné imanie 248 955 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 033 128 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 879 214 € 21,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 486 663 € 48,2 %
 
Záväzky 7 314 850 € -2,3 %
Dlhodobé záväzky 234 153 € -0,2 %
Krátkodobé záväzky 5 451 796 € 42,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 409 326 € -47,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 094 917 € -56,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 124 658 € -4,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?