Hörle Wire s.r.o.

Historický názov:
  • Hörle Tråd s.r.o.
  • Hőrle Tråd s.r.o.
  • HT Eurofil s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hörle Wire s.r.o.
Sídlo:
Dvorčianska 59/411
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17993/N
Od 13.4.2006, posledná zmena 21.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Norbert Széll
IČO:
36292818
DIČ:
2022165409

IČ DPH:

SK2022165409
Podľa §4, registrovaný od 13.4.2006
SK NACE (RÚZ):
24340 Ťahanie drôtov za studena
Základné imanie:
248 955 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hörle Wire Group AB (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 16.03.2024 ako riadna.

Firma Hörle Wire s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 26 522 994 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 27,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 095 432 EUR poklesol medziročne o 391 231 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 103,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 39,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,22%.

Absolútne ukazovatele

25 636 336 €

-33,8 %

3 537 955 €

-8,5 %

11 861 684 €

-15,0 %

6 943 392 €

4,4 %

4 367 485 €

8,8 %

Relatívne ukazovatele

13.34 %

2,8 %

2.03

-0,2

9.24 %

-1,4 %

41.46 %

-10,9 %

1.11

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 603 € 87,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 511 391 € -27,9 %
Zmena stavu zásob -1 185 750 € -184,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 197 € 24,8 %
Náklady na materiál, energie 19 053 153 € -39,1 %
Služby 2 773 939 € -7,2 %
Pridaná hodnota 3 537 955 € -8,5 %
Osobné náklady 1 740 750 € -1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 404 361 € -13,8 %
Opravné položky -36 000 € -200,0 %
Ostatné výnosy 299 092 € -40,7 %
Iné prevádzkové náklady 196 049 € 8,4 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 495 887 € -24,6 %
HV z finančnej činnosti -105 455 € -6,6 %
z toho Nákladové úroky 86 046 € 8,2 %
HV pred zdanením 1 390 432 € -26,2 %
Daň 295 000 € -25,7 %
HV po zdanení 1 095 432 € -26,3 %
EBITDA 1 864 248 € -23,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 861 684 € -15,0 %
 
Neobežný majetok 3 031 024 € -8,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 020 319 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 705 € -38,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 821 720 € -17,2 %
Zásoby 3 874 610 € -34,8 %
Dlhodobé pohľadávky 68 485 € -26,1 %
Krátkodobé pohľadávky 2 556 443 € -44,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 322 182 € %

 
Časové rozlíšenie 8 940 € 64,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 861 684 € -15,0 %
 
Vlastné imanie
6 943 392 € 4,4 %
Základné imanie 248 955 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 033 128 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 565 877 € 23,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 095 432 € -26,3 %
 
Záväzky 4 918 292 € -32,8 %
Dlhodobé záväzky 243 287 € 3,9 %
Krátkodobé záväzky 4 099 316 € -24,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 113 952 € -72,2 %
Bankové úvery krátkodobé 295 374 € -73,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 166 363 € 33,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?