GORAL, spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GORAL, spol. s r.o.
Sídlo:
Zlatovská 612
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10106/R
Od 27.2.1997, posledná zmena 28.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľuboš Lobotka
  • Richard Holý
IČO:
36294161
DIČ:
2020079633

IČ DPH:

SK2020079633
Podľa §4, registrovaný od 19.2.1999
SK NACE (RÚZ):
46380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Základné imanie:
45 809 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mandara Group, a.s. (80,0%)
  • Ing. Rudolf Kafka (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma GORAL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 753 321 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 957 070 EUR vzrástol medziročne o 842 909 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,29% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 659 838 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 072 343 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,65%.

Absolútne ukazovatele

44 977 774 €

22,7 %

5 269 847 €

29,9 %

30 664 559 €

63,7 %

14 369 334 €

25,9 %

9 246 459 €

25,8 %

Relatívne ukazovatele

11.78 %

0,7 %

4.69

0,4

9.64 %

-1,6 %

53.14 %

14,1 %

0.54

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 659 838 € 22,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 93 483 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 587 495 € 22,1 %
Náklady na materiál, energie 232 172 € 17,4 %
Služby 1 663 807 € 5,6 %
Pridaná hodnota 5 269 847 € 29,9 %
Osobné náklady 1 124 212 € 19,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 217 862 € -2,9 %
Opravné položky 7 688 € 100,0 %
Ostatné výnosy 118 196 € %

Iné prevádzkové náklady 85 756 € -45,0 %
Zisk z predaja majetku 11 480 € 3,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 964 005 € 43,1 %
HV z finančnej činnosti -215 112 € -213,0 %
z toho Nákladové úroky 61 454 € 231,3 %
HV pred zdanením 3 748 893 € 38,8 %
Daň 791 823 € 35,0 %
HV po zdanení 2 957 070 € 39,9 %
EBITDA 4 170 387 € 39,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 664 559 € 63,7 %
 
Neobežný majetok 5 215 925 € 25,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 215 925 € 25,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 413 612 € 74,5 %
Zásoby 16 716 436 € 83,3 %
Dlhodobé pohľadávky 3 011 € %

Krátkodobé pohľadávky 8 683 728 € 59,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 437 € 109,4 %
 
Časové rozlíšenie 35 022 € 111,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 664 559 € 63,7 %
 
Vlastné imanie
14 369 334 € 25,9 %
Základné imanie 45 809 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 581 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 361 874 € 22,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 957 070 € 39,9 %
 
Záväzky 16 290 424 € 122,7 %
Dlhodobé záväzky 1 681 € 25,5 %
Krátkodobé záväzky 5 651 358 € 101,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 10 543 005 € 138,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 94 380 € 5,6 %
 
Časové rozlíšenie 4 801 € 247,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?