DALITRANS, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DALITRANS, s.r.o.
Sídlo:
Veľké Bierovce 266
91311 Veľké Bierovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10596/R
Od 3.10.1997, posledná zmena 17.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Dalibor Janega
IČO:
36298883
DIČ:
2020174706

IČ DPH:

SK2020174706
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dalibor Janega (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.04.2023 ako riadna.

Firma DALITRANS, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 196 670 996 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 61,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 038 333 EUR vzrástol medziročne o 1 146 555 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 165 774 651 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 297 811 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,13%.

Absolútne ukazovatele

197 842 340 €

60,5 %

17 584 089 €

26,2 %

49 293 808 €

44,7 %

14 398 325 €

16,5 %

-7 484 673 €

-68,4 %

Relatívne ukazovatele

8.94 %

-2,5 %

2.14

0,2

4.14 %

1,5 %

70.79 %

7,1 %

0.53

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 165 774 651 € 74,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 896 345 € 16,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 367 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 156 476 840 € 76,0 %
Náklady na materiál, energie 13 159 408 € 34,2 %
Služby 9 451 026 € 6,5 %
Pridaná hodnota 17 584 089 € 26,2 %
Osobné náklady 8 213 788 € 15,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 329 435 € 7,1 %
Opravné položky 64 623 € -20,1 %
Ostatné výnosy 261 497 € -67,5 %
Iné prevádzkové náklady 1 314 126 € -3,5 %
Zisk z predaja majetku 484 999 € 4,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 408 613 € 107,3 %
HV z finančnej činnosti -758 817 € -70,2 %
z toho Nákladové úroky 172 917 € 45,3 %
HV pred zdanením 2 649 796 € 121,1 %
Daň 611 463 € 99,5 %
HV po zdanení 2 038 333 € 128,6 %
EBITDA 8 253 049 € 34,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 293 808 € 44,7 %
 
Neobežný majetok 35 132 818 € 51,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 35 097 818 € 51,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 35 000 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 994 984 € 32,2 %
Zásoby 2 640 311 € 38,4 %
Dlhodobé pohľadávky 105 998 € -28,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 706 128 € 26,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 542 547 € 55,6 %
 
Časové rozlíšenie 166 006 € -27,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 293 808 € 44,7 %
 
Vlastné imanie
14 398 325 € 16,5 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 711 962 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 648 030 € 15,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 038 333 € 128,6 %
 
Záväzky 34 875 172 € 60,8 %
Dlhodobé záväzky 1 483 342 € -29,0 %
Krátkodobé záväzky 19 726 783 € 49,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 11 438 141 € 176,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 792 571 € -6,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 434 335 € 18,2 %
 
Časové rozlíšenie 20 311 € 55,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?