Loading

Levare Cable, s. r. o.

Historický názov:
 • ZTS-KABEL, s. r. o.
 • ZTS-KABEL s. r. o.
 • WEATHERFORD- KABEL s.r.o.
 • WETHERFORD- KABEL s.r.o.
 • ZTS - KABEL, a.s.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Levare Cable, s. r. o.
Sídlo:
Lieskovec 870/147
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16767/R
Od 3.11.1997, posledná zmena 25.11.2023
Štatutárny orgán:
 • Natalia Bryantseva
 • Ondrej Markovič
IČO:
36299626
DIČ:
2020114305

IČ DPH:

SK2020114305
Podľa §4, registrovaný od 7.11.1997
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
5 235 644 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Levare International Limited (99,9%)
 • Chiros Investments Limited (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Levare Cable, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 47 117 266 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 859 064 EUR vzrástol medziročne o 1 698 587 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,24%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 80,21%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 40,71%.

Absolútne ukazovatele

49 301 113 €

62,3 %

7 801 413 €

57,8 %

18 870 490 €

16,7 %

15 811 916 €

21,6 %

12 006 960 €

21,7 %

Relatívne ukazovatele

16.56 %

-0,0 %

1.94

0,2

15.15 %

8,0 %

16.21 %

-3,4 %

2.98

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 117 266 € 58,2 %
Zmena stavu zásob 1 148 559 € %

Aktivácia 5 359 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 39 888 872 € 61,2 %
Služby 580 899 € 80,2 %
Pridaná hodnota 7 801 413 € 57,8 %
Osobné náklady 4 031 017 € 40,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 574 826 € 1,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 973 390 € 198,9 %
Iné prevádzkové náklady 360 553 € 10,5 %
Zisk z predaja majetku 1 735 € 48,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 810 142 € 152,2 %
HV z finančnej činnosti -241 330 € %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 568 812 € 138,2 %
Daň 709 748 € 110,2 %
HV po zdanení 2 859 064 € 146,4 %
EBITDA 4 383 233 € 111,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 870 490 € 16,7 %
 
Neobežný majetok 4 176 317 € 15,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 175 923 € 15,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 394 € -72,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 674 770 € 17,1 %
Zásoby 6 677 940 € 26,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 907 547 € 10,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 89 283 € -19,6 %
 
Časové rozlíšenie 19 403 € 26,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 870 490 € 16,7 %
 
Vlastné imanie
15 811 916 € 21,6 %
Základné imanie 5 235 644 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 820 073 € 1,6 %
HV minulých rokov 5 897 135 € 22,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 859 064 € 146,4 %
 
Záväzky 3 058 574 € -3,4 %
Dlhodobé záväzky 273 242 € -12,0 %
Krátkodobé záväzky 2 687 213 € -0,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 98 119 € -41,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?