ZTS-KABEL, s. r. o.

Historický názov:
 • ZTS-KABEL, s. r. o.
 • ZTS-KABEL s. r. o.
 • WEATHERFORD- KABEL s.r.o.
 • WETHERFORD- KABEL s.r.o.
 • ZTS - KABEL, a.s.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZTS-KABEL, s. r. o.
Sídlo:
Lieskovec 870/147
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16767/R
Od 3.11.1997, posledná zmena 25.11.2023
Štatutárny orgán:
 • Natalia Bryantseva
 • Ondrej Markovič
IČO:
36299626
DIČ:
2020114305

IČ DPH:

SK2020114305
Podľa §4, registrovaný od 7.11.1997
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
5 235 644 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Levare International Limited (99,9%)
 • Chiros Investments Limited (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.03.2023 ako riadna.

Firma ZTS-KABEL, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 779 029 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 62,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 160 477 EUR vzrástol medziročne o 644 636 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,03% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,99%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,88%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,08%.

Absolútne ukazovatele

30 377 065 €

52,1 %

4 942 426 €

37,8 %

16 166 093 €

19,7 %

13 000 259 €

9,5 %

9 862 374 €

18,9 %

Relatívne ukazovatele

16.60 %

-3,0 %

1.73

0,3

7.18 %

3,4 %

19.58 %

7,5 %

2.70

-1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 779 029 € 62,7 %
Zmena stavu zásob 226 374 € -80,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 24 739 467 € 58,0 %
Služby 322 347 € 43,9 %
Pridaná hodnota 4 942 426 € 37,8 %
Osobné náklady 2 864 717 € 13,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 567 347 € 9,7 %
Opravné položky 1 163 € 46,8 %
Ostatné výnosy 325 702 € -29,2 %
Iné prevádzkové náklady 326 314 € 7,1 %
Zisk z predaja majetku 1 172 € 5,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 510 922 € 118,2 %
HV z finančnej činnosti -12 786 € 36,0 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 498 136 € 122,8 %
Daň 337 659 € 115,7 %
HV po zdanení 1 160 477 € 125,0 %
EBITDA 2 077 097 € 71,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 166 093 € 19,7 %
 
Neobežný majetok 3 616 065 € -11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 614 647 € -11,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 418 € -42,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 534 743 € 33,2 %
Zásoby 5 286 175 € 20,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 137 583 € 43,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 110 985 € 183,2 %
 
Časové rozlíšenie 15 285 € 21,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 166 093 € 19,7 %
 
Vlastné imanie
13 000 259 € 9,5 %
Základné imanie 5 235 644 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 791 456 € 1,5 %
HV minulých rokov 4 812 682 € 10,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 160 477 € 125,0 %
 
Záväzky 3 165 834 € 95,0 %
Dlhodobé záväzky 310 559 € -7,5 %
Krátkodobé záväzky 2 687 654 € 138,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 167 621 € 4,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?