THERMOPLASTIK s.r.o.

Historický názov:
  • THERMOPLASTIK s.r.o
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
THERMOPLASTIK s.r.o.
Sídlo:
Poriadie 273
90622 Poriadie
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/18769/R
Od 27.4.1998, posledná zmena 23.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Blažek
IČO:
36303089
DIČ:
2020189248

IČ DPH:

SK2020189248
Podľa §4, registrovaný od 29.4.1998
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 991 640 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ing. Miroslav Blažek (51,88%)
  • Irina Sergeevna Landgraf (48,12%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma THERMOPLASTIK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 112 703 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 197 472 EUR vzrástol medziročne o 1 221 609 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,45% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,71%.

Absolútne ukazovatele

33 450 838 €

29,4 %

11 055 884 €

26,6 %

34 342 836 €

5,5 %

20 585 366 €

10,7 %

15 467 705 €

11,0 %

Relatívne ukazovatele

33.39 %

-1,3 %

1.78

0,3

6.40 %

3,4 %

40.06 %

-2,8 %

2.49

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 513 328 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 599 375 € 29,6 %
Zmena stavu zásob -121 125 € -148,4 %
Aktivácia 1 430 € -80,7 %
Náklady na predaj tovaru 493 863 € %

Náklady na materiál, energie 16 567 543 € 26,8 %
Služby 4 875 718 € 35,1 %
Pridaná hodnota 11 055 884 € 26,6 %
Osobné náklady 6 204 677 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 935 328 € -0,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 5 562 € -91,9 %
Iné prevádzkové náklady 189 744 € 166,2 %
Zisk z predaja majetku 143 041 € 249,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 874 738 € 118,1 %
HV z finančnej činnosti -75 062 € 5,9 %
z toho Nákladové úroky 88 026 € 7,4 %
HV pred zdanením 2 799 676 € 126,1 %
Daň 602 204 € 129,5 %
HV po zdanení 2 197 472 € 125,2 %
EBITDA 4 667 025 € 44,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 342 836 € 5,5 %
 
Neobežný majetok 10 171 068 € -11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 084 508 € -11,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 86 560 € -28,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 23 004 804 € 13,5 %
Zásoby 4 515 587 € 10,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 340 145 € 97,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 904 467 € 19,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 244 605 € 2,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 166 964 € 44,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 342 836 € 5,5 %
 
Vlastné imanie
20 585 366 € 10,7 %
Základné imanie 1 991 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 949 291 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 446 963 € 5,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 197 472 € 125,2 %
 
Záväzky 13 757 470 € -1,5 %
Dlhodobé záväzky 249 924 € -14,3 %
Krátkodobé záväzky 3 221 386 € 4,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 877 049 € -24,3 %
Bankové úvery krátkodobé 4 142 532 € 22,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 266 579 € 8,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?