DECODOM, spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DECODOM, spol. s r.o.
Sídlo:
Pilská 7
95513 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/11727/N
Od 25.8.1998, posledná zmena 26.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Gejdoš
  • Ing. Vladimír Šrámek
  • Ing. Nataša Šrámková
IČO:
36305073
DIČ:
2020139572

IČ DPH:

SK2020139572
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1999
SK NACE (RÚZ):
31090 Výroba ostatného nábytku
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Roman Gejdoš (50,0%)
  • Ing. Vladimír Šrámek (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma DECODOM, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 265 035 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,66%. Dosiahnutá strata je 2 810 118 EUR.

Firma predala tovar za 17 097 450 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 639 309 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 50%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 232 403 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,0%.

Absolútne ukazovatele

55 797 847 €

-1,9 %

15 793 232 €

-6,7 %

31 190 659 €

-10,2 %

13 471 015 €

-17,3 %

-2 768 316 €

%

Relatívne ukazovatele

30.81 %

-2,8 %

0.95

-0,1

-9.01 %

-10,2 %

56.81 %

3,7 %

0.21

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 097 450 € -3,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 167 585 € 4,2 %
Zmena stavu zásob -572 240 € -192,9 %
Aktivácia 4 232 403 € 14,6 %
Náklady na predaj tovaru 8 458 141 € -9,3 %
Náklady na materiál, energie 23 261 558 € 17,2 %
Služby 7 517 274 € -3,9 %
Pridaná hodnota 15 793 232 € -6,7 %
Osobné náklady 16 706 765 € 1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 941 658 € -3,5 %
Opravné položky -105 098 € %
Ostatné výnosy 318 681 € -88,1 %
Iné prevádzkové náklady 471 564 € 7,2 %
Zisk z predaja majetku 53 842 € -32,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 954 141 € %
HV z finančnej činnosti -474 987 € -17,1 %
z toho Nákladové úroky 216 015 € -19,7 %
HV pred zdanením -3 429 128 € %
Daň -619 010 € %
HV po zdanení -2 810 118 € %
EBITDA -1 171 423 € -144,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 190 659 € -10,2 %
 
Neobežný majetok 23 379 423 € -6,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 054 929 € -6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 314 494 € -7,4 %
Dlhodobý finančný majetok 10 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 090 255 € -22,2 %
Zásoby 5 506 759 € -22,5 %
Dlhodobé pohľadávky 99 168 € -5,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 218 260 € -25,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 266 068 € 1,3 %
 
Časové rozlíšenie 720 981 € 10,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 190 659 € -10,2 %
 
Vlastné imanie
13 471 015 € -17,3 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 278 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 135 079 € 2,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 810 118 € %
 
Záväzky 17 587 384 € -3,8 %
Dlhodobé záväzky 1 374 690 € -40,0 %
Krátkodobé záväzky 6 722 305 € -10,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 5 310 808 € -9,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 625 819 € 92,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 553 762 € -29,8 %
 
Časové rozlíšenie 132 260 € -7,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?