ZVS holding, a.s.

Historický názov:
  • DMD ELTRA a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZVS holding, a.s.
Sídlo:
Štúrova 925/27
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10152/R
Od 27.10.1998, posledná zmena 5.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Šebo
  • Ing. Milan Krištof
  • Ing. Pavol Čahoj
IČO:
36305600
DIČ:
2020175993

IČ DPH:

SK7120001405
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2018
SK NACE (RÚZ):
25400 Výroba zbraní a munície
Základné imanie:
2 357 200 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma ZVS holding, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 576 264 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 429 297 EUR poklesol medziročne o 17 178 EUR.

Firma predala tovar za 16 082 903 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 873 670 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 368 457 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,27%.

Absolútne ukazovatele

49 333 568 €

7,8 %

7 251 900 €

11,6 %

37 782 174 €

19,6 %

10 361 561 €

2,8 %

4 117 361 €

-17,6 %

Relatívne ukazovatele

17.87 %

1,5 %

1.43

0,1

1.14 %

-0,3 %

72.58 %

4,5 %

0.20

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 082 903 € 1,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 493 361 € 2,6 %
Zmena stavu zásob 3 545 224 € -2,0 %
Aktivácia 368 457 € %

Náklady na predaj tovaru 14 209 233 € -14,4 %
Náklady na materiál, energie 16 623 023 € 12,4 %
Služby 6 549 842 € 21,3 %
Pridaná hodnota 7 251 900 € 11,6 %
Osobné náklady 5 065 939 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 053 727 € -16,8 %
Opravné položky -97 505 € -200,5 %
Ostatné výnosy 2 443 789 € 67,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 949 653 € 165,4 %
Zisk z predaja majetku 482 604 € 84,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 062 426 € 6,8 %
HV z finančnej činnosti -451 791 € 11,3 %
z toho Nákladové úroky 262 874 € 33,1 %
HV pred zdanením 610 635 € 25,8 %
Daň 181 338 € %

HV po zdanení 429 297 € -3,8 %
EBITDA 1 489 496 € -22,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 782 174 € 19,6 %
 
Neobežný majetok 7 232 410 € 12,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 526 854 € 8,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 698 585 € 57,6 %
Dlhodobý finančný majetok 6 971 € 0,0 %
 
Obežný majetok 30 523 406 € 23,2 %
Zásoby 24 936 495 € 25,1 %
Dlhodobé pohľadávky 274 683 € -6,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 627 517 € 127,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 684 711 € -72,8 %
 
Časové rozlíšenie 26 358 € -92,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 782 174 € 19,6 %
 
Vlastné imanie
10 361 561 € 2,8 %
Základné imanie 2 357 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 070 237 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 504 827 € 4,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 429 297 € -3,8 %
 
Záväzky 27 398 283 € 27,5 %
Dlhodobé záväzky 50 681 € 234,2 %
Krátkodobé záväzky 21 629 824 € 69,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 668 953 € -37,5 %
Bankové úvery krátkodobé 4 505 566 € -36,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 543 259 € -6,6 %
 
Časové rozlíšenie 22 330 € -7,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?