PELLENC s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PELLENC s.r.o.
Sídlo:
Kočovská 18
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/11735/R
Od 16.11.1999, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Popovič
IČO:
36310212
DIČ:
2020182351

IČ DPH:

SK2020182351
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1999
SK NACE (RÚZ):
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Základné imanie:
3 883 690 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • PELLENC SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PELLENC s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 015 834 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 286 919 EUR poklesol medziročne o 470 213 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 13,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,25%.

Absolútne ukazovatele

36 549 534 €

-15,5 %

9 294 758 €

1,7 %

31 232 045 €

-13,9 %

11 617 173 €

2,5 %

3 520 373 €

-35,9 %

Relatívne ukazovatele

25.81 %

3,2 %

1.41

0,0

0.92 %

-1,2 %

62.80 %

-5,9 %

0.39

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 015 834 € -11,0 %
Zmena stavu zásob -1 420 389 € %
Aktivácia 116 861 € 112,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 19 058 597 € -22,1 %
Služby 6 519 790 € -13,3 %
Pridaná hodnota 9 294 758 € 1,7 %
Osobné náklady 6 576 851 € -2,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 194 329 € 17,3 %
Opravné položky -160 839 € %
Ostatné výnosy 140 527 € -23,9 %
Iné prevádzkové náklady 573 213 € 15,5 %
Zisk z predaja majetku 174 105 € -0,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 264 997 € 0,7 %
HV z finančnej činnosti -618 051 € -125,5 %
z toho Nákladové úroky 575 318 € 160,0 %
HV pred zdanením 646 946 € -34,1 %
Daň 360 027 € 59,8 %
HV po zdanení 286 919 € -62,1 %
EBITDA 2 124 382 € 1,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 232 045 € -13,9 %
 
Neobežný majetok 16 207 319 € 6,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 823 444 € 6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 383 875 € -11,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 15 003 039 € -28,4 %
Zásoby 10 587 869 € -24,1 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 054 269 € -53,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 360 901 € 190,2 %
 
Časové rozlíšenie 21 687 € -43,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 232 045 € -13,9 %
 
Vlastné imanie
11 617 173 € 2,5 %
Základné imanie 3 883 689 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 452 360 € 9,1 %
HV minulých rokov 6 994 205 € 11,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 286 919 € -62,1 %
 
Záväzky 19 614 872 € -21,3 %
Dlhodobé záväzky 5 913 758 € -6,9 %
Krátkodobé záväzky 11 193 511 € 25,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 944 366 € -19,7 %
Bankové úvery krátkodobé 310 842 € -95,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 252 395 € -34,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?