PELLENC s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PELLENC s.r.o.
Sídlo:
Kočovská 18
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/11735/R
Od 16.11.1999, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Popovič
IČO:
36310212
DIČ:
2020182351

IČ DPH:

SK2020182351
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1999
SK NACE (RÚZ):
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Základné imanie:
3 883 690 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • PELLENC SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.11.2023 ako riadna.

Firma PELLENC s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 448 168 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 757 132 EUR vzrástol medziročne o 480 548 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 39,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,18%.

Absolútne ukazovatele

43 262 667 €

35,0 %

9 138 132 €

16,2 %

36 260 995 €

56,1 %

11 337 825 €

3,4 %

5 492 274 €

-20,3 %

Relatívne ukazovatele

22.59 %

-4,9 %

1.36

0,1

2.09 %

0,9 %

68.73 %

15,9 %

0.45

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 448 168 € 41,2 %
Zmena stavu zásob 672 655 € -47,6 %
Aktivácia 55 129 € 12,1 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 24 457 531 € 46,4 %
Služby 7 519 365 € 39,7 %
Pridaná hodnota 9 138 132 € 16,2 %
Osobné náklady 6 727 915 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 017 946 € -5,1 %
Opravné položky 60 924 € 86,3 %
Ostatné výnosy 184 563 € 6,1 %
Iné prevádzkové náklady 496 138 € 45,0 %
Zisk z predaja majetku 175 742 € -39,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 256 438 € 143,5 %
HV z finančnej činnosti -274 021 € -133,7 %
z toho Nákladové úroky 221 240 € 155,7 %
HV pred zdanením 982 417 € 146,3 %
Daň 225 285 € 84,3 %
HV po zdanení 757 132 € 173,7 %
EBITDA 2 098 642 € 61,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 260 995 € 56,1 %
 
Neobežný majetok 15 266 203 € 69,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 832 752 € 73,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 433 451 € -5,9 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 20 956 701 € 47,8 %
Zásoby 13 940 897 € 28,0 %
Dlhodobé pohľadávky 10 736 € 194,7 %
Krátkodobé pohľadávky 6 536 126 € 121,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 468 942 € 38,3 %
 
Časové rozlíšenie 38 091 € -10,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 260 995 € 56,1 %
 
Vlastné imanie
11 337 825 € 3,4 %
Základné imanie 3 883 689 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 414 503 € 3,5 %
HV minulých rokov 6 282 501 € -1,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 757 132 € 173,7 %
 
Záväzky 24 923 170 € 103,0 %
Dlhodobé záväzky 6 350 631 € 184,0 %
Krátkodobé záväzky 8 908 520 € 169,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 175 882 € -22,8 %
Bankové úvery krátkodobé 6 583 262 € 63,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 904 875 € 60,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?