PRORECO s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRORECO s.r.o.
Sídlo:
Trenčianske Stankovce 3068
91311 Trenčianske Stankovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/11847/R
Od 25.1.2000, posledná zmena 9.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Holenda
  • Rudolf Zimen
IČO:
36311375
DIČ:
2020177049

IČ DPH:

SK2020177049
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2000
SK NACE (RÚZ):
43330 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Základné imanie:
23 240 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Martin Holenda (50,0%)
  • Rudolf Zimen (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.03.2023 ako riadna.

Firma PRORECO s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 256 210 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 266 805 EUR vzrástol medziročne o 927 471 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,74%.

Absolútne ukazovatele

31 760 161 €

42,1 %

3 658 132 €

112,6 %

12 116 069 €

6,5 %

6 175 202 €

20,7 %

371 090 €

-53,1 %

Relatívne ukazovatele

11.70 %

3,8 %

2.28

0,8

10.46 %

7,5 %

49.03 %

-6,0 %

0.94

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 256 210 € 42,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 20 292 076 € 39,5 %
Služby 7 306 002 € 29,7 %
Pridaná hodnota 3 658 132 € 112,6 %
Osobné náklady 1 604 709 € 38,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 136 687 € -23,5 %
Opravné položky 87 737 € 127,4 %
Ostatné výnosy 343 871 € -2,2 %
Iné prevádzkové náklady 611 996 € 136,5 %
Zisk z predaja majetku 77 402 € 35,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 638 276 € 230,1 %
HV z finančnej činnosti -66 328 € -75,6 %
z toho Nákladové úroky 17 730 € -6,6 %
HV pred zdanením 1 571 948 € 242,8 %
Daň 305 143 € 155,9 %
HV po zdanení 1 266 805 € 273,3 %
EBITDA 1 697 561 € 174,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 116 069 € 6,5 %
 
Neobežný majetok 2 031 019 € -11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 706 422 € -1,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 886 € -22,5 %
Dlhodobý finančný majetok 301 711 € -43,7 %
 
Obežný majetok 9 986 656 € 10,1 %
Zásoby 692 871 € 79,3 %
Dlhodobé pohľadávky 4 198 093 € 46,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 774 584 € -15,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 321 108 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 98 394 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 116 069 € 6,5 %
 
Vlastné imanie
6 175 202 € 20,7 %
Základné imanie 23 240 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 320 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 881 837 € 2,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 266 805 € 273,3 %
 
Záväzky 5 940 867 € -5,2 %
Dlhodobé záväzky 94 488 € 50,9 %
Krátkodobé záväzky 5 378 522 € 13,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 26 013 € -92,6 %
Bankové úvery krátkodobé 137 345 € -79,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 304 499 € -26,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?