PRORECO s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRORECO s.r.o.
Sídlo:
Trenčianske Stankovce 3068
91311 Trenčianske Stankovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/11847/R
Od 25.1.2000, posledná zmena 24.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Holenda
  • Rudolf Zimen
IČO:
36311375
DIČ:
2020177049

IČ DPH:

SK2020177049
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2000
SK NACE (RÚZ):
43330 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Základné imanie:
23 240 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Martin Holenda (47,5%)
  • Rudolf Zimen (47,5%)
  • Ivan Leitmann (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma PRORECO s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 282 939 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 896 051 EUR vzrástol medziročne o 629 246 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,31%.

Absolútne ukazovatele

35 611 923 €

12,1 %

4 855 363 €

32,7 %

15 083 463 €

24,5 %

7 871 253 €

27,5 %

1 114 970 €

200,5 %

Relatívne ukazovatele

13.76 %

2,1 %

2.65

0,4

12.57 %

2,1 %

47.82 %

-1,2 %

1.10

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 282 939 € 12,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 20 895 253 € 3,0 %
Služby 9 532 323 € 30,5 %
Pridaná hodnota 4 855 363 € 32,7 %
Osobné náklady 1 834 302 € 14,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 174 991 € 28,0 %
Opravné položky 34 623 € -60,5 %
Ostatné výnosy 98 334 € -71,4 %
Iné prevádzkové náklady 559 023 € -8,7 %
Zisk z predaja majetku 28 004 € -63,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 378 762 € 45,2 %
HV z finančnej činnosti 28 521 € 143,0 %
z toho Nákladové úroky 15 162 € -14,5 %
HV pred zdanením 2 407 283 € 53,1 %
Daň 511 232 € 67,5 %
HV po zdanení 1 896 051 € 49,7 %
EBITDA 2 525 749 € 48,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 083 463 € 24,5 %
 
Neobežný majetok 2 435 473 € 19,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 809 035 € 6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 645 € -22,9 %
Dlhodobý finančný majetok 608 793 € 101,8 %
 
Obežný majetok 12 608 115 € 26,2 %
Zásoby 485 560 € -29,9 %
Dlhodobé pohľadávky 4 977 496 € 18,6 %
Krátkodobé pohľadávky 7 080 453 € 48,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 64 606 € -79,9 %
 
Časové rozlíšenie 39 875 € -59,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 083 463 € 24,5 %
 
Vlastné imanie
7 871 253 € 27,5 %
Základné imanie 23 240 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 320 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 948 642 € 21,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 896 051 € 49,7 %
 
Záväzky 7 212 210 € 21,4 %
Dlhodobé záväzky 113 516 € 20,1 %
Krátkodobé záväzky 6 261 624 € 16,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 293 900 € 114,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 543 170 € 78,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?