Loading

ELGAS, s.r.o.

Historický názov:
  • ELGAS, k.s.
  • ELGAS, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELGAS, s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 2271
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/40896/R
Od 25.9.2000, posledná zmena 8.5.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Mgr. Jiřina Hinnerová
  • Mgr. MUDr. Marian Jánoš, FCCA
IČO:
36314242
DIČ:
2021518719

IČ DPH:

SK2021518719
Podľa §4, registrovaný od 14.12.2009
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
360 589 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • GGE Trade, a.s. (99,79%)
  • GGE a. s. (0,21%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma ELGAS, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 244 730 997 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,39%. Dosiahnutá strata 3 457 080 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 168 440 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 9,07%.

Absolútne ukazovatele

299 925 834 €

31,9 %

-40 001 213 €

%

75 926 252 €

132,5 %

12 335 731 €

46,8 %

49 848 283 €

%

Relatívne ukazovatele

-16.34 %

-20,5 %

-31.51

-38,1

-4.55 %

2,5 %

83.75 %

9,5 %

2.89

1,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 244 730 997 € 10,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 10 417 € -43,2 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 280 346 501 € 35,0 %
Služby 4 396 126 € -9,6 %
Pridaná hodnota -40 001 213 € %
Osobné náklady 1 269 423 € -9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 213 190 € -7,7 %
Opravné položky 168 670 € 113,2 %
Ostatné výnosy 631 545 € %

Iné prevádzkové náklady 9 919 055 € %

Zisk z predaja majetku 15 840 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -50 924 166 € %
HV z finančnej činnosti 46 585 620 € %

z toho Nákladové úroky 7 928 € 4,7 %
HV pred zdanením -4 338 546 € -72,6 %
Daň -881 466 € -293,0 %
HV po zdanení -3 457 080 € -51,1 %
EBITDA -50 726 816 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 926 252 € 132,5 %
 
Neobežný majetok 1 782 788 € -38,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 295 666 € -13,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 504 384 € 65,5 %
Dlhodobý finančný majetok 982 738 € -56,3 %
 
Obežný majetok 70 695 493 € 173,9 %
Zásoby 4 023 851 € %

Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 66 321 533 € 189,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 350 109 € -80,8 %
 
Časové rozlíšenie 3 447 971 € -12,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 926 252 € 132,5 %
 
Vlastné imanie
12 335 731 € 46,8 %
Základné imanie 364 224 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 42 556 740 € 250,9 %
HV minulých rokov -27 128 153 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 457 080 € -51,1 %
 
Záväzky 62 276 105 € 166,6 %
Dlhodobé záväzky 98 904 € 272,9 %
Krátkodobé záväzky 22 980 514 € -0,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 251 € 109,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 39 196 436 € %

 
Časové rozlíšenie 1 314 416 € 48,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?