Loading

RIBE Slovakia, k.s.

Historický názov:
  • RIBE Metalurgia, k.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RIBE Slovakia, k.s.
Sídlo:
Sikárska 14
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sr/10084/N
Od 12.12.2000, posledná zmena 22.12.2022
Štatutárny orgán:
  • RICHARD BERGNER, s.r.o.
  • Thomas Erich Dann
  • Frank Armin Bergner
  • Ing. Juraj Pospíšil
IČO:
36315451
DIČ:
2020115812

IČ DPH:

SK2020115812
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2001
SK NACE (RÚZ):
25940 Výroba upínadiel, strojných skrutiek
Základné imanie:
3 772 556 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma RIBE Slovakia, k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 984 502 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,09%. Dosiahnutá strata 857 700 EUR sa prehĺbila medziročne o 488 783 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,39%.

Absolútne ukazovatele

32 316 714 €

2,9 %

6 750 568 €

-11,4 %

13 548 658 €

-2,8 %

2 194 755 €

108,5 %

508 001 €

128,7 %

Relatívne ukazovatele

21.79 %

-2,8 %

1.02

-0,1

-6.33 %

-3,7 %

83.80 %

-8,7 %

0.41

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 984 502 € 0,1 %
Zmena stavu zásob 529 517 € %

Aktivácia 2 256 € -65,1 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 19 040 787 € 3,2 %
Služby 5 692 864 € 17,6 %
Pridaná hodnota 6 750 568 € -11,4 %
Osobné náklady 6 613 935 € 0,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 235 014 € -1,9 %
Opravné položky 32 056 € 128,8 %
Ostatné výnosy 480 199 € 84,4 %
Iné prevádzkové náklady 147 815 € -23,6 %
Zisk z predaja majetku 44 514 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -721 483 € %
HV z finančnej činnosti -211 425 € -6,0 %
z toho Nákladové úroky 188 099 € 0,2 %
HV pred zdanením -932 908 € -167,7 %
Daň -75 208 € %
HV po zdanení -857 700 € -132,5 %
EBITDA 469 017 € -52,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 548 658 € -2,8 %
 
Neobežný majetok 5 845 781 € -6,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 845 336 € -6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 445 € -72,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 680 453 € 0,8 %
Zásoby 4 720 123 € -11,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 955 345 € 30,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 985 € -45,8 %
 
Časové rozlíšenie 22 424 € -58,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 548 658 € -2,8 %
 
Vlastné imanie
2 194 755 € 108,5 %
Základné imanie 3 772 556 € 112,8 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 744 275 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 464 376 € -33,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -857 700 € -132,5 %
 
Záväzky 11 340 402 € -11,9 %
Dlhodobé záväzky 3 781 621 € 34,3 %
Krátkodobé záväzky 5 362 294 € -23,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 62 993 € -67,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 819 081 € -23,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 314 413 € -27,9 %
 
Časové rozlíšenie 13 501 € 6,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?