Kofola a.s.

Historický názov:
 • SANTA DRINKS a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Kofola a.s.
Sídlo:
Rajecká Lesná súp. č. 1
01315 Rajecká Lesná
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10342/L
Od 16.7.2001, posledná zmena 1.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Jaroslav Vích
 • Mgr. Pavol Chalupka
 • René Musila
 • Karel Teichmann
 • Ing. Daniel Buryš, MBA
 • Ing. Halina Otáhalová Santariusová
 • Janis Samaras
IČO:
36319198
DIČ:
2020141519

IČ DPH:

SK2020141519
Podľa §4, registrovaný od 13.9.2001
SK NACE (RÚZ):
11070 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
Základné imanie:
2 238 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Kofola a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 98 529 658 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 203 953 EUR poklesol medziročne o 59 301 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 73,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,58%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,69%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,32%.

Absolútne ukazovatele

100 302 826 €

21,9 %

22 871 476 €

10,3 %

53 864 149 €

20,0 %

9 931 467 €

-0,6 %

-15 659 907 €

-26,8 %

Relatívne ukazovatele

23.21 %

-2,5 %

2.46

-0,1

13.37 %

-2,8 %

81.56 %

3,8 %

0.47

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 224 039 € 16,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 305 619 € 24,5 %
Zmena stavu zásob 426 990 € %

Aktivácia 6 069 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 16 485 886 € 20,6 %
Náklady na materiál, energie 30 138 638 € 43,6 %
Služby 29 447 778 € 16,7 %
Pridaná hodnota 22 871 476 € 10,3 %
Osobné náklady 9 301 883 € 14,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 572 813 € 5,9 %
Opravné položky -32 140 € 85,8 %
Ostatné výnosy 593 626 € -43,0 %
Iné prevádzkové náklady 701 926 € 92,9 %
Zisk z predaja majetku 77 204 € 262,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 016 763 € -0,5 %
HV z finančnej činnosti -775 550 € -15,1 %
z toho Nákladové úroky 444 244 € 223,4 %
HV pred zdanením 9 241 213 € -1,7 %
Daň 2 037 260 € -4,5 %
HV po zdanení 7 203 953 € -0,8 %
EBITDA 13 461 293 € 2,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 864 149 € 20,0 %
 
Neobežný majetok 28 179 016 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 021 720 € 0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 157 296 € -45,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 25 541 847 € 56,0 %
Zásoby 5 890 806 € 26,4 %
Dlhodobé pohľadávky 957 937 € 9,7 %
Krátkodobé pohľadávky 15 332 750 € 79,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 360 354 € 46,5 %
 
Časové rozlíšenie 143 286 € -40,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 864 149 € 20,0 %
 
Vlastné imanie
9 931 467 € -0,6 %
Základné imanie 2 238 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 447 600 € 0,0 %
HV minulých rokov 41 914 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 203 953 € -0,8 %
 
Záväzky 43 928 741 € 26,0 %
Dlhodobé záväzky 2 178 647 € -57,9 %
Krátkodobé záväzky 26 951 203 € 10,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 13 431 959 € 262,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 366 932 € -15,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 941 € -57,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?