KORA a.s.

Aktualizované 27.2.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KORA a.s.
Sídlo:
Zlatovská 27
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10279/R
Od 1.1.2002, posledná zmena 16.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavel Horal
  • Ing. Peter Horal
  • Michal Horal
IČO:
36321761
DIČ:
2020178963

IČ DPH:

SK2020178963
Podľa §4, registrovaný od 8.1.2002
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
66 720 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma KORA a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 274 929 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 513 881 EUR poklesol medziročne o 350 042 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,64% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 221 983 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 463 576 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,67%.

Absolútne ukazovatele

30 329 856 €

-3,9 %

1 975 175 €

-12,4 %

10 438 456 €

3,2 %

4 250 880 €

9,4 %

4 138 166 €

3,8 %

Relatívne ukazovatele

6.52 %

-0,6 %

1.94

-0,4

4.92 %

-3,6 %

59.28 %

-2,3 %

0.61

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 221 983 € -3,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 52 946 € -21,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 758 407 € -3,4 %
Náklady na materiál, energie 99 755 € 14,9 %
Služby 441 592 € 12,2 %
Pridaná hodnota 1 975 175 € -12,4 %
Osobné náklady 1 017 661 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 182 548 € -10,9 %
Opravné položky 66 747 € %

Ostatné výnosy 40 840 € -43,6 %
Iné prevádzkové náklady 42 100 € 11,4 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 706 959 € -38,6 %
HV z finančnej činnosti -52 820 € 9,9 %
z toho Nákladové úroky 54 507 € -10,8 %
HV pred zdanením 654 139 € -40,1 %
Daň 140 258 € -38,6 %
HV po zdanení 513 881 € -40,5 %
EBITDA 889 507 € -32,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 438 456 € 3,2 %
 
Neobežný majetok 767 848 € -20,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 267 848 € -32,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 500 000 € -12,0 %
 
Obežný majetok 9 507 792 € 7,2 %
Zásoby 6 300 450 € 24,6 %
Dlhodobé pohľadávky 786 € 14,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 203 350 € -15,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 206 € -58,6 %
 
Časové rozlíšenie 162 816 € -42,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 438 456 € 3,2 %
 
Vlastné imanie
4 250 880 € 9,4 %
Základné imanie 66 720 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 991 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 640 288 € 24,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 513 881 € -40,5 %
 
Záväzky 6 187 437 € -0,7 %
Dlhodobé záväzky 45 989 € -32,0 %
Krátkodobé záväzky 3 602 889 € 13,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 559 493 € -41,4 %
Bankové úvery krátkodobé 1 928 628 € -2,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 50 438 € 2,8 %
 
Časové rozlíšenie 139 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?