KORA a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KORA a.s.
Sídlo:
Zlatovská 27
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10279/R
Od 1.1.2002, posledná zmena 16.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavel Horal
  • Ing. Peter Horal
  • Michal Horal
IČO:
36321761
DIČ:
2020178963

IČ DPH:

SK2020178963
Podľa §4, registrovaný od 8.1.2002
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
66 720 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma KORA a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 012 741 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 472 751 EUR poklesol medziročne o 41 130 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 957 824 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 385 458 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,02%.

Absolútne ukazovatele

30 092 873 €

-0,8 %

1 807 091 €

-8,5 %

7 646 559 €

-26,7 %

4 008 736 €

-5,7 %

3 649 631 €

-11,8 %

Relatívne ukazovatele

6.02 %

-0,5 %

1.83

-0,1

6.18 %

1,3 %

47.57 %

-11,7 %

1.00

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 957 824 € -0,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 54 917 € 3,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 572 366 € -0,7 %
Náklady na materiál, energie 92 284 € -7,5 %
Služby 541 000 € 22,5 %
Pridaná hodnota 1 807 091 € -8,5 %
Osobné náklady 986 900 € -3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 160 526 € -12,1 %
Opravné položky 447 € -99,3 %
Ostatné výnosy 25 022 € -38,7 %
Iné prevádzkové náklady 43 759 € 3,9 %
Zisk z predaja majetku 33 958 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 674 439 € -4,6 %
HV z finančnej činnosti -62 071 € -17,5 %
z toho Nákladové úroky 79 805 € 46,4 %
HV pred zdanením 612 368 € -6,4 %
Daň 139 617 € -0,5 %
HV po zdanení 472 751 € -8,0 %
EBITDA 801 007 € -9,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 646 559 € -26,7 %
 
Neobežný majetok 694 726 € -9,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 245 567 € -8,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 159 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 446 000 € -10,8 %
 
Obežný majetok 6 928 789 € -27,1 %
Zásoby 3 659 866 € -41,9 %
Dlhodobé pohľadávky 990 € 26,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 260 002 € 1,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 931 € 147,4 %
 
Časové rozlíšenie 23 044 € -85,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 646 559 € -26,7 %
 
Vlastné imanie
4 008 736 € -5,7 %
Základné imanie 66 720 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 991 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 439 274 € -5,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 472 751 € -8,0 %
 
Záväzky 3 616 503 € -41,6 %
Dlhodobé záväzky 31 863 € -30,7 %
Krátkodobé záväzky 2 073 938 € -42,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 263 078 € -53,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 205 954 € -37,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 41 670 € -17,4 %
 
Časové rozlíšenie 21 320 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?