Gabor spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gabor spol. s r.o.
Sídlo:
J. Gabora 1
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/13058/R
Od 22.1.2002, posledná zmena 9.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Gerhard Mörtl
  • Ing. Juraj Vodička
IČO:
36322067
DIČ:
2020141563

IČ DPH:

SK2020141563
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
4 481 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Gabor Shoes AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma Gabor spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 86 557 543 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 013 414 EUR poklesol medziročne o 1 885 424 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,05% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 56,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,35%.

Absolútne ukazovatele

94 367 367 €

0,9 %

22 814 793 €

-2,7 %

32 477 444 €

-0,3 %

27 341 750 €

3,8 %

25 999 507 €

7,3 %

Relatívne ukazovatele

26.36 %

-3,3 %

1.10

-0,2

3.12 %

-5,8 %

15.81 %

-3,4 %

6.55

3,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 637 729 € 15,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 85 919 814 € 9,5 %
Zmena stavu zásob -2 158 222 € -219,6 %
Aktivácia 131 096 € 36,2 %
Náklady na predaj tovaru 876 980 € 32,8 %
Náklady na materiál, energie 55 303 927 € 3,7 %
Služby 5 486 568 € 56,1 %
Pridaná hodnota 22 814 793 € -2,7 %
Osobné náklady 20 732 652 € 12,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 918 852 € -0,3 %
Opravné položky 48 149 € 198,2 %
Ostatné výnosy 439 918 € 245,8 %
Iné prevádzkové náklady 230 583 € -35,9 %
Zisk z predaja majetku -17 120 € 69,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 355 504 € -64,1 %
HV z finančnej činnosti -7 083 € 57,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 348 421 € -64,2 %
Daň 335 007 € -61,3 %
HV po zdanení 1 013 414 € -65,0 %
EBITDA 2 291 476 € -51,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 477 444 € -0,3 %
 
Neobežný majetok 3 289 493 € -12,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 233 344 € -12,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 56 149 € -8,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 29 132 267 € 1,2 %
Zásoby 10 729 760 € -26,6 %
Dlhodobé pohľadávky 438 038 € 11,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 748 462 € 26,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 216 007 € 154,5 %
 
Časové rozlíšenie 55 684 € -10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 477 444 € -0,3 %
 
Vlastné imanie
27 341 750 € 3,8 %
Základné imanie 4 481 180 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 448 118 € 0,0 %
HV minulých rokov 21 399 038 € 15,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 013 414 € -65,0 %
 
Záväzky 5 135 323 € -18,0 %
Dlhodobé záväzky 44 784 € %

Krátkodobé záväzky 2 749 318 € -34,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 717 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 340 504 € 14,9 %
 
Časové rozlíšenie 371 € 267,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?