Gabor spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gabor spol. s r.o.
Sídlo:
J. Gabora 1
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/13058/R
Od 22.1.2002, posledná zmena 9.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Gerhard Mörtl
  • Ing. Juraj Vodička
IČO:
36322067
DIČ:
2020141563

IČ DPH:

SK2020141563
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
4 481 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Gabor Shoes AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma Gabor spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 79 008 035 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 898 838 EUR vzrástol medziročne o 1 789 967 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 102,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,28%.

Absolútne ukazovatele

93 515 675 €

32,4 %

23 445 299 €

25,5 %

32 589 093 €

15,0 %

26 328 336 €

12,4 %

24 224 031 €

18,4 %

Relatívne ukazovatele

29.67 %

-3,1 %

1.27

0,2

8.90 %

5,0 %

19.21 %

1,9 %

3.27

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 552 744 € 25,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 78 455 291 € 38,7 %
Zmena stavu zásob 1 804 316 € 174,6 %
Aktivácia 96 280 € %

Náklady na predaj tovaru 660 564 € 8,3 %
Náklady na materiál, energie 53 337 631 € 45,4 %
Služby 3 514 160 € 102,7 %
Pridaná hodnota 23 445 299 € 25,5 %
Osobné náklady 18 453 865 € 8,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 921 293 € -5,2 %
Opravné položky -49 023 € -102,7 %
Ostatné výnosy 127 218 € -88,8 %
Iné prevádzkové náklady 359 948 € 20,0 %
Zisk z predaja majetku -56 387 € -12,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 781 024 € 155,4 %
HV z finančnej činnosti -16 801 € 2,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 764 223 € 157,2 %
Daň 865 385 € 144,1 %
HV po zdanení 2 898 838 € 161,4 %
EBITDA 4 709 681 € 90,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 589 093 € 15,0 %
 
Neobežný majetok 3 748 114 € -13,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 686 677 € -13,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 61 437 € -15,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 28 778 740 € 20,0 %
Zásoby 14 622 823 € 45,0 %
Dlhodobé pohľadávky 394 798 € 24,6 %
Krátkodobé pohľadávky 13 283 393 € 43,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 477 726 € -88,9 %
 
Časové rozlíšenie 62 239 € 38,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 589 093 € 15,0 %
 
Vlastné imanie
26 328 336 € 12,4 %
Základné imanie 4 481 180 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 448 118 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 500 200 € 6,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 898 838 € 161,4 %
 
Záväzky 6 260 656 € 27,7 %
Dlhodobé záväzky 2 299 € -49,8 %
Krátkodobé záväzky 4 222 049 € 30,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 036 308 € 22,8 %
 
Časové rozlíšenie 101 € -70,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?