Loading

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Gumárenská 395/19
97223 Dolné Vestenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/13137/R
Od 12.3.2002, posledná zmena 19.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Kováčik
  • Jaroslav Kocian
IČO:
36322792
DIČ:
2020080172

IČ DPH:

SK2020080172
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2002
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
7 791 509 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ContiTech Holding Netherlands B.V. (99,99%)
  • ContiTech Vibration Control GmbH (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 121 006 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 015 872 EUR poklesol medziročne o 1 283 208 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,03% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,93%.

Absolútne ukazovatele

122 751 413 €

11,1 %

24 393 257 €

2,0 %

65 119 480 €

3,2 %

45 922 226 €

4,6 %

19 125 084 €

-8,8 %

Relatívne ukazovatele

20.16 %

-1,9 %

1.44

-0,1

3.10 %

-2,1 %

29.48 %

-0,9 %

1.30

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 127 862 € -11,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 117 878 174 € 12,6 %
Zmena stavu zásob 1 060 934 € -12,9 %
Aktivácia 999 € 23,3 %
Náklady na predaj tovaru 2 175 869 € -10,8 %
Náklady na materiál, energie 75 651 045 € 16,4 %
Služby 19 629 868 € 8,9 %
Pridaná hodnota 24 393 257 € 2,0 %
Osobné náklady 16 961 356 € 5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 844 081 € 15,4 %
Opravné položky 205 630 € 267,6 %
Ostatné výnosy 414 004 € -49,3 %
Iné prevádzkové náklady 352 729 € 3,7 %
Zisk z predaja majetku -60 323 € -65,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 601 072 € -36,7 %
HV z finančnej činnosti 6 968 € -91,5 %
z toho Nákladové úroky 115 € 100,0 %
HV pred zdanením 2 608 040 € -37,8 %
Daň 592 168 € -33,8 %
HV po zdanení 2 015 872 € -38,9 %
EBITDA 7 493 176 € -10,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
65 119 480 € 3,2 %
 
Neobežný majetok 29 361 556 € 12,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 537 886 € 22,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 823 670 € -16,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 499 511 € -3,7 %
Zásoby 14 122 384 € 4,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 21 227 185 € -7,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 149 942 € -65,5 %
 
Časové rozlíšenie 258 413 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 65 119 480 € 3,2 %
 
Vlastné imanie
45 922 226 € 4,6 %
Základné imanie 7 791 509 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 779 151 € 0,0 %
HV minulých rokov 35 335 694 € 10,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 015 872 € -38,9 %
 
Záväzky 19 197 254 € -0,0 %
Dlhodobé záväzky 197 298 € 78,7 %
Krátkodobé záväzky 16 632 840 € 4,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 367 116 € -25,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?