Loading

SaarGummi Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • ContiTech Sealing Systems Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SaarGummi Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Gumárenská 397/21
97223 Dolné Vestenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/14152/R
Od 12.11.2003, posledná zmena 7.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Jozef Tanečka
IČO:
36331163
DIČ:
2020080392

IČ DPH:

SK2020080392
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2003
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
33 974 388 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • CQLT SaarGummi Technologies S. á r. l. (99,97%)
  • SaarGummi Beteiligungs GmbH (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma SaarGummi Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 63 453 609 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,81%. Dosiahnutá strata je 1 225 814 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,73% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,75%.

Absolútne ukazovatele

63 623 879 €

-11,5 %

20 698 286 €

-12,5 %

56 599 774 €

-5,9 %

36 952 901 €

-3,2 %

11 222 279 €

-17,7 %

Relatívne ukazovatele

32.62 %

-2,1 %

1.15

-0,3

-2.17 %

-7,5 %

34.71 %

-1,8 %

1.74

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 453 609 € -6,8 %
Zmena stavu zásob -897 475 € -209,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 27 856 619 € -7,0 %
Služby 13 956 307 € -8,8 %
Pridaná hodnota 20 698 286 € -12,5 %
Osobné náklady 17 931 553 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 703 299 € 9,4 %
Opravné položky 44 922 € %

Ostatné výnosy 756 010 € 7,1 %
Iné prevádzkové náklady 822 677 € 32,9 %
Zisk z predaja majetku -3 610 € -133,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 006 843 € -124,1 %
HV z finančnej činnosti -218 971 € -232,8 %
z toho Nákladové úroky 471 522 € 253,1 %
HV pred zdanením -1 225 814 € -129,8 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -1 225 814 € -138,4 %
EBITDA 2 700 066 € -64,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 599 774 € -5,9 %
 
Neobežný majetok 29 290 712 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 445 503 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 845 209 € -1,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 552 332 € -11,1 %
Zásoby 3 939 656 € -20,1 %
Dlhodobé pohľadávky 6 200 000 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 640 559 € -4,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 772 117 € -31,9 %
 
Časové rozlíšenie 756 730 € 37,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 599 774 € -5,9 %
 
Vlastné imanie
36 952 901 € -3,2 %
Základné imanie 33 974 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 078 370 € 3,2 %
HV minulých rokov -874 043 € 77,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 225 814 € -138,4 %
 
Záväzky 19 646 873 € -10,4 %
Dlhodobé záväzky 2 632 746 € -11,6 %
Krátkodobé záväzky 4 586 783 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 225 000 € -23,5 %
Bankové úvery krátkodobé 5 300 000 € -2,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 902 344 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?