SaarGummi Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • ContiTech Sealing Systems Slovakia s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SaarGummi Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Gumárenská 397/21
97223 Dolné Vestenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/14152/R
Od 12.11.2003, posledná zmena 7.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Jozef Tanečka
IČO:
36331163
DIČ:
2020080392

IČ DPH:

SK2020080392
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2003
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
33 974 388 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • CQLT SaarGummi Technologies S. á r. l. (99,97%)
  • SaarGummi Beteiligungs GmbH (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.04.2023 ako riadna.

Firma SaarGummi Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 68 090 044 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 193 259 EUR vzrástol medziročne o 2 327 896 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,76% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 46,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,41%.

Absolútne ukazovatele

71 852 054 €

40,3 %

23 656 107 €

19,9 %

60 117 659 €

10,4 %

38 178 717 €

9,1 %

13 635 885 €

63,2 %

Relatívne ukazovatele

34.74 %

-4,9 %

1.46

0,2

5.31 %

3,7 %

36.49 %

0,7 %

1.82

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 68 090 044 € 36,9 %
Zmena stavu zásob 821 559 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 29 966 607 € 53,2 %
Služby 15 308 826 € 46,6 %
Pridaná hodnota 23 656 107 € 19,9 %
Osobné náklady 16 191 119 € 1,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 384 656 € 5,0 %
Opravné položky -19 937 € 22,1 %
Ostatné výnosy 706 121 € -48,7 %
Iné prevádzkové náklady 619 181 € -21,4 %
Zisk z predaja majetku 10 843 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 4 178 115 € 268,0 %
HV z finančnej činnosti -65 799 € -67,6 %
z toho Nákladové úroky 133 551 € 7,3 %
HV pred zdanením 4 112 316 € 275,2 %
Daň 919 057 € 298,6 %
HV po zdanení 3 193 259 € 269,0 %
EBITDA 7 531 991 € 74,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 117 659 € 10,4 %
 
Neobežný majetok 29 717 308 € 6,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 836 226 € 4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 881 082 € 41,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 29 851 290 € 15,1 %
Zásoby 4 930 527 € 14,2 %
Dlhodobé pohľadávky 6 200 000 € -44,6 %
Krátkodobé pohľadávky 13 185 602 € 170,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 535 161 € -0,1 %
 
Časové rozlíšenie 549 061 € -11,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 117 659 € 10,4 %
 
Vlastné imanie
38 178 717 € 9,1 %
Základné imanie 33 974 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 918 708 € 0,9 %
HV minulých rokov -3 907 638 € 17,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 193 259 € 269,0 %
 
Záväzky 21 937 638 € 12,9 %
Dlhodobé záväzky 2 976 935 € 106,9 %
Krátkodobé záväzky 5 147 146 € -9,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 525 000 € -19,0 %
Bankové úvery krátkodobé 5 416 016 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 872 541 € -31,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 304 € -96,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?