Loading

STEELAG Bánovce s.r.o.

Historický názov:
  • VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o.
  • Stavofer Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STEELAG Bánovce s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 73
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/14968/R
Od 14.9.2004, posledná zmena 11.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Alberto Berlinghieri
  • Antonio Zampa
  • Ing. Václav Vojta
IČO:
36338435
DIČ:
2021877308

IČ DPH:

SK2021877308
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2004
SK NACE (RÚZ):
25930 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • STEELAG Praha s.r.o. (99,98%)
  • STEELAG Deutschland GmbH (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.03.2023 ako riadna.

Firma STEELAG Bánovce s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 343 198 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 439 229 EUR poklesol medziročne o 1 398 554 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 13,43%.

Absolútne ukazovatele

29 576 994 €

-13,9 %

3 338 949 €

-44,2 %

11 089 086 €

-10,2 %

7 547 276 €

23,6 %

4 650 834 €

62,5 %

Relatívne ukazovatele

11.00 %

-7,3 %

2.91

-1,6

12.98 %

-10,0 %

31.94 %

-18,6 %

1.09

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 843 640 € -50,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 499 558 € -1,6 %
Zmena stavu zásob -883 606 € -160,0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 750 182 € -52,0 %
Náklady na materiál, energie 23 368 860 € -1,2 %
Služby 1 001 601 € 10,5 %
Pridaná hodnota 3 338 949 € -44,2 %
Osobné náklady 1 149 087 € -13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 337 882 € -16,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 35 484 € -36,9 %
Iné prevádzkové náklady 79 493 € -91,2 %
Zisk z predaja majetku 78 851 € 14,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 886 822 € -45,6 %
HV z finančnej činnosti -52 216 € -36,1 %
z toho Nákladové úroky 36 021 € 33,5 %
HV pred zdanením 1 834 606 € -46,5 %
Daň 395 377 € -33,5 %
HV po zdanení 1 439 229 € -49,3 %
EBITDA 2 145 853 € -43,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 089 086 € -10,2 %
 
Neobežný majetok 3 292 141 € -9,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 284 027 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 114 € -70,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 774 398 € -10,5 %
Zásoby 4 360 597 € -35,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 312 605 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 101 196 € -91,1 %
 
Časové rozlíšenie 22 547 € -18,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 089 086 € -10,2 %
 
Vlastné imanie
7 547 276 € 23,6 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 131 636 € 0,0 %
HV minulých rokov 976 411 € 152,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 439 229 € -49,3 %
 
Záväzky 3 541 510 € -43,2 %
Dlhodobé záväzky 355 148 € 17,8 %
Krátkodobé záväzky 1 616 112 € -58,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 529 699 € -23,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 40 551 € -49,3 %
 
Časové rozlíšenie 300 € -89,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?