STEELAG Bánovce s.r.o.

Historický názov:
  • VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o.
  • Stavofer Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STEELAG Bánovce s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 73
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/14968/R
Od 14.9.2004, posledná zmena 11.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Alberto Berlinghieri
  • Antonio Zampa
  • Ing. Václav Vojta
IČO:
36338435
DIČ:
2021877308

IČ DPH:

SK2021877308
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2004
SK NACE (RÚZ):
25930 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • STEELAG Praha s.r.o. (99,98%)
  • STEELAG Deutschland GmbH (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 15.05.2024 ako riadna.

Firma STEELAG Bánovce s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 21 521 708 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 29,07%. Dosiahnutá strata je 383 632 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,31%.

Absolútne ukazovatele

23 136 468 €

-21,8 %

-144 755 €

-104,3 %

10 389 160 €

-6,3 %

7 163 644 €

-5,1 %

4 692 531 €

0,9 %

Relatívne ukazovatele

-0.67 %

-11,7 %

-0.12

-3,0

-3.69 %

-16,7 %

31.05 %

-0,9 %

0.63

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 143 211 € -92,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 378 497 € -25,0 %
Zmena stavu zásob 41 507 € 104,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 137 269 € -92,2 %
Náklady na materiál, energie 20 478 886 € -12,4 %
Služby 1 091 815 € 9,0 %
Pridaná hodnota -144 755 € -104,3 %
Osobné náklady 1 198 633 € 4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 265 318 € -21,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 6 589 € -81,4 %
Iné prevádzkové náklady 265 344 € 233,8 %
Zisk z predaja majetku 1 500 968 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -366 493 € -119,4 %
HV z finančnej činnosti -51 258 € 1,8 %
z toho Nákladové úroky 27 845 € -22,7 %
HV pred zdanením -417 751 € -122,8 %
Daň -34 119 € -108,6 %
HV po zdanení -383 632 € -126,7 %
EBITDA -1 602 143 € -174,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 389 160 € -6,3 %
 
Neobežný majetok 3 026 500 € -8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 026 500 € -7,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 346 498 € -5,5 %
Zásoby 5 679 194 € 30,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 540 728 € -53,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 126 576 € 25,1 %
 
Časové rozlíšenie 16 162 € -28,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 389 160 € -6,3 %
 
Vlastné imanie
7 163 644 € -5,1 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 345 487 € 162,5 %
HV minulých rokov 2 201 789 € 125,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -383 632 € -126,7 %
 
Záväzky 3 224 273 € -9,0 %
Dlhodobé záväzky 320 445 € -9,8 %
Krátkodobé záväzky 2 486 519 € 53,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 182 367 € -88,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 234 942 € %

 
Časové rozlíšenie 1 243 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?