Loading

MTA SLOVAKIA s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MTA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Horné Ozorovce 261
95703 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/15179/R
Od 2.12.2004, posledná zmena 2.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Claudio Revello
  • Ing. Antonio Falchetti
  • Ing. Giuseppe Spataro
IČO:
36340251
DIČ:
2021913245

IČ DPH:

SK2021913245
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MTA S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.05.2023 ako riadna.

Firma MTA SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 384 319 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 245 564 EUR vzrástol medziročne o 2 358 333 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,27%.

Absolútne ukazovatele

52 240 871 €

25,7 %

15 311 152 €

16,2 %

42 287 334 €

15,2 %

31 747 892 €

12,2 %

17 780 094 €

33,3 %

Relatívne ukazovatele

30.39 %

-1,2 %

1.99

0,2

10.04 %

4,9 %

24.92 %

2,0 %

2.22

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 504 881 € 83,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 879 438 € 19,4 %
Zmena stavu zásob 1 068 370 € 270,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 376 247 € 161,9 %
Náklady na materiál, energie 32 225 041 € 28,8 %
Služby 2 538 815 € 6,6 %
Pridaná hodnota 15 311 152 € 16,2 %
Osobné náklady 7 712 354 € 2,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 105 060 € -26,3 %
Opravné položky 31 709 € -76,8 %
Ostatné výnosy 314 041 € 18,1 %
Iné prevádzkové náklady 508 070 € 33,3 %
Zisk z predaja majetku 325 888 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 5 595 322 € 122,0 %
HV z finančnej činnosti -105 287 € -128,1 %
z toho Nákladové úroky 48 236 € 109,7 %
HV pred zdanením 5 490 035 € 121,8 %
Daň 1 244 471 € 111,8 %
HV po zdanení 4 245 564 € 125,0 %
EBITDA 7 374 494 € 36,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 287 334 € 15,2 %
 
Neobežný majetok 16 540 404 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 536 814 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 590 € -65,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 729 458 € 30,9 %
Zásoby 8 087 825 € 13,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 13 829 070 € 49,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 812 563 € 21,1 %
 
Časové rozlíšenie 17 472 € 92,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 287 334 € 15,2 %
 
Vlastné imanie
31 747 892 € 12,2 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 25 302 328 € 4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 245 564 € 125,0 %
 
Záväzky 10 532 530 € 25,1 %
Dlhodobé záväzky 111 092 € %

Krátkodobé záväzky 6 742 053 € 36,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 256 255 € 13,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 217 871 € -2,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 205 259 € -9,1 %
 
Časové rozlíšenie 6 912 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?