MTA SLOVAKIA s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MTA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Horné Ozorovce 261
95703 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/15179/R
Od 2.12.2004, posledná zmena 2.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Claudio Revello
  • Ing. Antonio Falchetti
  • Ing. Giuseppe Spataro
IČO:
36340251
DIČ:
2021913245

IČ DPH:

SK2021913245
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MTA S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 07.05.2024 ako riadna.

Firma MTA SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 57 099 685 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 566 092 EUR vzrástol medziročne o 320 528 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 42,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,57%.

Absolútne ukazovatele

58 132 237 €

11,3 %

16 694 052 €

9,0 %

50 148 720 €

18,6 %

35 268 984 €

11,1 %

16 611 847 €

-6,6 %

Relatívne ukazovatele

29.24 %

-1,2 %

1.98

-0,0

9.11 %

-0,9 %

29.67 %

4,8 %

1.87

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 720 302 € -52,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 56 379 383 € 15,3 %
Zmena stavu zásob -36 244 € -103,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 701 807 € -49,0 %
Náklady na materiál, energie 36 034 462 € 11,8 %
Služby 3 616 666 € 42,5 %
Pridaná hodnota 16 694 052 € 9,0 %
Osobné náklady 8 450 514 € 9,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 957 685 € -7,0 %
Opravné položky 8 522 € -73,1 %
Ostatné výnosy 338 307 € 7,7 %
Iné prevádzkové náklady 638 396 € 25,7 %
Zisk z predaja majetku 130 355 € -60,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 124 051 € 9,4 %
HV z finančnej činnosti -178 289 € -69,3 %
z toho Nákladové úroky 149 482 € 209,9 %
HV pred zdanením 5 945 762 € 8,3 %
Daň 1 379 670 € 10,9 %
HV po zdanení 4 566 092 € 7,5 %
EBITDA 7 943 449 € 7,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 148 720 € 18,6 %
 
Neobežný majetok 22 879 854 € 38,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 878 279 € 38,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 575 € -56,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 27 092 512 € 5,3 %
Zásoby 7 338 400 € -9,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 594 439 € -16,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 8 159 673 € 114,0 %
 
Časové rozlíšenie 176 354 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 148 720 € 18,6 %
 
Vlastné imanie
35 268 984 € 11,1 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 28 502 892 € 12,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 566 092 € 7,5 %
 
Záväzky 14 876 776 € 41,2 %
Dlhodobé záväzky 178 811 € 61,0 %
Krátkodobé záväzky 8 936 336 € 32,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 823 651 € 69,5 %
Bankové úvery krátkodobé 1 717 723 € 41,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 220 255 € 7,3 %
 
Časové rozlíšenie 2 960 € -57,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?