SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

Historický názov:
  • HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 1
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16046/R
Od 1.10.2005, posledná zmena 19.1.2023
Štatutárny orgán:
  • KANGYON LEE
IČO:
36347884
DIČ:
2022065221

IČ DPH:

SK2022065221
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
40 203 646 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SEOYON E-HWA CO., LTD (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 288 817 921 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 880 011 EUR poklesol medziročne o 39 096 EUR.

Firma predala tovar za 136 710 291 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 960 301 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,44%.

Absolútne ukazovatele

295 828 680 €

13,8 %

26 401 915 €

-3,6 %

152 153 610 €

10,1 %

91 592 583 €

9,4 %

11 509 822 €

133,5 %

Relatívne ukazovatele

9.14 %

-1,6 %

1.97

-0,6

5.18 %

-0,6 %

39.80 %

0,4 %

0.90

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 136 710 291 € 13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 152 107 630 € 13,6 %
Zmena stavu zásob 8 218 € 207,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 127 749 990 € 16,0 %
Náklady na materiál, energie 113 387 416 € 16,3 %
Služby 21 749 952 € 12,6 %
Pridaná hodnota 26 401 915 € -3,6 %
Osobné náklady 13 413 709 € 24,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 033 453 € -20,0 %
Opravné položky -478 970 € -206,1 %
Ostatné výnosy 914 546 € 8,4 %
Iné prevádzkové náklady 956 308 € -61,7 %
Zisk z predaja majetku -208 073 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 720 754 € -8,4 %
HV z finančnej činnosti 2 622 992 € 8,7 %
z toho Nákladové úroky 903 743 € 220,8 %
HV pred zdanením 9 343 746 € -4,2 %
Daň 1 463 735 € -20,0 %
HV po zdanení 7 880 011 € -0,5 %
EBITDA 12 483 310 € -12,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
152 153 610 € 10,1 %
 
Neobežný majetok 93 413 453 € 5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 68 616 725 € 10,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 213 355 € 79,2 %
Dlhodobý finančný majetok 24 583 373 € -5,3 %
 
Obežný majetok 57 898 452 € 18,6 %
Zásoby 16 286 557 € 4,0 %
Dlhodobé pohľadávky 40 415 € 17,1 %
Krátkodobé pohľadávky 29 156 693 € 4,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 414 787 € 143,6 %
 
Časové rozlíšenie 841 705 € -23,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 152 153 610 € 10,1 %
 
Vlastné imanie
91 592 583 € 9,4 %
Základné imanie 40 203 646 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 201 002 € 21,9 %
HV minulých rokov 41 307 924 € 22,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 880 011 € -0,5 %
 
Záväzky 60 525 693 € 11,2 %
Dlhodobé záväzky 1 458 019 € 148,8 %
Krátkodobé záväzky 43 230 852 € 44,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 10 315 869 € 243,9 %
Bankové úvery krátkodobé 3 923 734 € -73,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 597 219 € -73,0 %
 
Časové rozlíšenie 35 334 € 33,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?