SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

Historický názov:
  • HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 1
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16046/R
Od 1.10.2005, posledná zmena 19.1.2023
Štatutárny orgán:
  • KANGYON LEE
IČO:
36347884
DIČ:
2022065221

IČ DPH:

SK2022065221
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
40 203 646 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SEOYON E-HWA CO., LTD (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 254 816 132 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 50,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 919 107 EUR vzrástol medziročne o 3 411 942 EUR.

Firma predala tovar za 120 873 696 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 707 045 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 52,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,44%.

Absolútne ukazovatele

259 848 295 €

46,3 %

27 386 494 €

41,6 %

138 161 216 €

-2,1 %

83 712 572 €

10,4 %

4 929 866 €

60,3 %

Relatívne ukazovatele

10.75 %

-0,7 %

2.54

0,6

5.73 %

2,5 %

39.41 %

-6,9 %

0.76

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 120 873 696 € 51,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 133 942 436 € 50,0 %
Zmena stavu zásob -7 651 € -107,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 110 166 651 € 46,1 %
Náklady na materiál, energie 97 525 620 € 57,5 %
Služby 19 321 675 € 52,1 %
Pridaná hodnota 27 386 494 € 41,6 %
Osobné náklady 10 779 532 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 544 733 € 42,0 %
Opravné položky 451 274 € %

Ostatné výnosy 844 065 € -76,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 494 256 € 9,5 %
Zisk z predaja majetku -33 813 € -121,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 334 992 € 28,6 %
HV z finančnej činnosti 2 413 763 € %

z toho Nákladové úroky 281 720 € 19,1 %
HV pred zdanením 9 748 755 € 69,7 %
Daň 1 829 648 € 47,9 %
HV po zdanení 7 919 107 € 75,7 %
EBITDA 14 266 245 € 31,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
138 161 216 € -2,1 %
 
Neobežný majetok 88 252 605 € -2,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 62 170 722 € -0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 119 030 € -88,7 %
Dlhodobý finančný majetok 25 962 853 € -2,6 %
 
Obežný majetok 48 813 036 € -1,4 %
Zásoby 15 662 013 € 0,1 %
Dlhodobé pohľadávky 34 505 € -1,5 %
Krátkodobé pohľadávky 28 019 152 € 90,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 097 366 € -73,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 095 575 € -24,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 138 161 216 € -2,1 %
 
Vlastné imanie
83 712 572 € 10,4 %
Základné imanie 40 203 646 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 805 047 € 14,3 %
HV minulých rokov 33 784 772 € 14,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 919 107 € 75,7 %
 
Záväzky 54 422 250 € -15,5 %
Dlhodobé záväzky 585 916 € -46,3 %
Krátkodobé záväzky 29 963 272 € -29,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 000 000 € -78,5 %
Bankové úvery krátkodobé 14 954 574 € 233,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 918 488 € 143,8 %
 
Časové rozlíšenie 26 394 € -97,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?