MAN Components s.r.o.

Historický názov:
  • LKW Komponenten s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAN Components s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 916
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16154/R
Od 5.11.2005, posledná zmena 1.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Helena Hrúzová
  • Lukas Wija
  • Marcin Włoskowicz
IČO:
36348783
DIČ:
2022082007

IČ DPH:

SK2022082007
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAN Finance and Holding S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma MAN Components s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 105 053 569 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 66,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 161 025 EUR vzrástol medziročne o 1 206 854 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 56,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 114,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 39,51%.

Absolútne ukazovatele

107 595 086 €

62,0 %

22 074 800 €

49,2 %

45 888 078 €

14,0 %

14 943 522 €

26,8 %

4 449 241 €

%

Relatívne ukazovatele

21.01 %

-2,4 %

1.43

0,1

6.89 %

2,0 %

67.43 %

-3,3 %

0.75

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 66 511 € -95,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 104 987 058 € 70,7 %
Zmena stavu zásob 871 971 € -51,7 %
Aktivácia 50 970 € -26,9 %
Náklady na predaj tovaru 54 038 € -96,4 %
Náklady na materiál, energie 55 738 229 € 56,8 %
Služby 28 109 443 € 114,5 %
Pridaná hodnota 22 074 800 € 49,2 %
Osobné náklady 15 476 478 € 39,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 502 875 € 31,9 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 281 128 € 38,9 %
Iné prevádzkové náklady 16 363 € -31,5 %
Zisk z predaja majetku 24 321 € -54,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 384 533 € 114,8 %
HV z finančnej činnosti -83 914 € -163,9 %
z toho Nákladové úroky 63 965 € %

HV pred zdanením 4 300 619 € 114,0 %
Daň 1 139 594 € %

HV po zdanení 3 161 025 € 61,8 %
EBITDA 6 863 087 € 76,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 888 078 € 14,0 %
 
Neobežný majetok 12 593 623 € -4,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 571 393 € -4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 022 230 € -4,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 33 253 023 € 22,7 %
Zásoby 11 530 089 € 31,8 %
Dlhodobé pohľadávky 479 979 € 254,9 %
Krátkodobé pohľadávky 21 239 638 € 16,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 317 € 38,6 %
 
Časové rozlíšenie 41 432 € 178,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 888 078 € 14,0 %
 
Vlastné imanie
14 943 522 € 26,8 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 465 636 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 310 222 € 36,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 161 025 € 61,8 %
 
Záväzky 30 934 483 € 8,7 %
Dlhodobé záväzky 421 489 € 229,7 %
Krátkodobé záväzky 28 351 624 € 3,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 538 € 161,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 157 832 € 163,2 %
 
Časové rozlíšenie 10 073 € -8,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?