MAN Components s.r.o.

Historický názov:
  • LKW Komponenten s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAN Components s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 916
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16154/R
Od 5.11.2005, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Helena Hrúzová
  • Lukas Wija
  • Marcin Włoskowicz
IČO:
36348783
DIČ:
2022082007

IČ DPH:

SK2022082007
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAN Finance and Holding S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.03.2023 ako riadna.

Firma MAN Components s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 63 122 644 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 60,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 954 171 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 71,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 43,0%.

Absolútne ukazovatele

66 415 137 €

64,7 %

14 799 590 €

101,3 %

40 244 995 €

143,4 %

11 782 497 €

19,9 %

-526 778 €

-132,9 %

Relatívne ukazovatele

23.45 %

4,7 %

1.33

0,4

4.86 %

13,9 %

70.72 %

30,1 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 632 856 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 489 788 € 56,7 %
Zmena stavu zásob 1 805 992 € %

Aktivácia 69 702 € 10,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 506 672 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 35 557 332 € 71,1 %
Služby 13 105 253 € 22,4 %
Pridaná hodnota 14 799 590 € 101,3 %
Osobné náklady 11 093 172 € 43,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 897 074 € 83,4 %
Opravné položky 29 491 € -67,7 %
Ostatné výnosy 202 451 € -16,5 %
Iné prevádzkové náklady 23 904 € -50,0 %
Zisk z predaja majetku 53 762 € 109,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 041 653 € 273,1 %
HV z finančnej činnosti -31 802 € -78,4 %
z toho Nákladové úroky 14 494 € %

HV pred zdanením 2 009 851 € 267,9 %
Daň 55 680 € -80,8 %
HV po zdanení 1 954 171 € 231,4 %
EBITDA 3 884 965 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
40 244 995 € 143,4 %
 
Neobežný majetok 13 121 851 € 39,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 054 499 € 47,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 067 352 € -13,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 108 283 € 279,7 %
Zásoby 8 748 131 € 122,2 %
Dlhodobé pohľadávky 135 228 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 18 222 530 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 394 € 104,1 %
 
Časové rozlíšenie 14 861 € 37,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 244 995 € 143,4 %
 
Vlastné imanie
11 782 497 € 19,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 465 636 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 356 051 € -21,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 954 171 € 231,4 %
 
Záväzky 28 451 499 € %

Dlhodobé záväzky 127 843 € -51,8 %
Krátkodobé záväzky 27 502 341 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 354 € 263,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 819 961 € -8,4 %
 
Časové rozlíšenie 10 999 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?